1 de desembre de 2014

Accés a la borsa d'interins (centres docents públics municipals), fins el 2 de desembre

Oberta la borsa de treball de personal docent del Consorci d'Educació de Barcelona

El període de presentació de sol·licituds: del 15/11/2014 al 2/12/2014

Detall convocatòria Borsa de treball
Especialitats convocades

Educació infantil i primària
 • (ALL) Audició i llenguatge
 • (EES) Pedagogia terapèutica 2
Professor/a d’Ensenyament secundari
 • CN Biologia
 • MA Matemàtiques
 • ECO Economia
 • 506 Hosteleria i Turisme
 • 510 Organització i gestió comercial
 • 515 Processos de producció agrària
 • 520 Processos i productes tèxtils

Professors Tècnics de Formació Professional
 • 616 Operacions i equips de producció agrària
 • 617 Patronatge i confecció
 • 620 Processos sanitaris i assistencials
 • Mestres de taller d’Arts Plàstiques i disseny
 • 804 Daurat i policromia
 • 821 Tècniques vidrieres 


Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

La Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt aprovar amb data 6 de novembre de 2014, la convocatòria, i les bases específiques que han de regir-la, del procés selectiu per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel CEB.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud i el currículum vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits exigits i dels mèrits al·legats, a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l' article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que dicta l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, tal i com disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27-11-92), i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases específiques són les que s’adjunten a continuació.

Bases específiques que han de regir la convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Especialitats convocades

Educació infantil i primària

(ALL) Audició i llenguatge

(EES) Pedagogia terapèutica 2

Professor/a d’Ensenyament secundari

CN Biologia

MA Matemàtiques

ECO Economia

506 Hosteleria i Turisme

510 Organització i gestió comercial

515 Processos de producció agrària

520 Processos i productes tèxtils

Professors Tècnics de Formació Professional

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

620 Processos sanitaris i assistencials

Mestres de taller d’Arts Plàstiques i disseny

804 Daurat i policromia

821 Tècniques vidrieresRequisits dels candidats Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir necessàriament els requisits següents: 

a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'altres estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que7 fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.b) Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d'edat. 
c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta. 
d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. 

e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés a les respectives categories de funcionaris: 3

 • Mestres: titulació de mestre. 
 • Professors d'ensenyament secundari i professors d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat, grau o equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. 
 • Professors tècnics de formació professional i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, grau o equivalent a efectes de docència d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007 de 23 de febrer. 
f) Per a les especialitats de professors d'ensenyament secundari estar en possessió del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, per exercir la 
docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes. Els certificats d'aptitud pedagògica (CAP), els títols d'especialització didàctica i els certificats de qualificació pedagògica (CQP) obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009 acrediten la formació pedagògica i didàctica.

Igualment, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria 4 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, quedaran exempts d'aquest requisit els qui acreditin haver prestat serveis docents abans del termini del curs 2008-2009 durant dos cursos 
acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos exercits en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats en els nivells d'ESO, batxillerat, formació professional i idiomes.

Així mateix, estan exempts d'aquest requisit els candidats que posseeixin el títol de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari els que estiguin en possessió de les llicenciatures en pedagogia, psicopedagogia, ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació), del títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general), o del títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa), sempre que s'hagin obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.

Fins que no es desenvolupi la reglamentació corresponent, aquest requisit no s'exigeix per impartir especialitats de professors tècnics de formació professional, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels 
centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Educació i Universitats, i l'Ordre VCP/491/2009,de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de 
català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 23.11.2009).

h) No ser funcionari de carrera o en pràctiques de la categoria a la qual es pretén accedir.

4 i) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar.


Documentació acreditativa dels requisits

Documentació justificativa dels requisits 
1. Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, s'ha de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si no, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos el document 
acreditatiu ha de ser vigent. 
2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar l'expedient acadèmic dels estudis realitzats, s'hi ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el que estableix el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al 
reconeixement de qualificacions professionals, A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació haurà de constar expressament l'especialitat que pot impartir.

3. Exclusivament per als professors d'ensenyament secundari, original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre 
per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. També podrà 
justificar-se mitjançant el resguard d'haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del títol de màster s'al·legui experiència docent efectiva, aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vist-i-plau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si l'experiència docent que s'acredita 
correspon a un centre privat, l'esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació, o pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació pugui 
ser emesa d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos haurà de constar el nivell en el qual s'han prestat serveis.

4. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats que no posseeixen la nacionalitat 5 
espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública al seu estat d'origen.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Certificat mèdic ordinari i actualitzat acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta Procediment

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació
aportada pels candidats es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos. Un cop
publicada s’establirà un període de 10 dies hàbils per tal que les persones interessades
puguin formular les reclamacions que creguin oportunes.

Es valoraran els mèrits al·legats d’acord al barem que s’adjunta com Annex 1.

Finalitzat el termini per a la subsanació de la llista provisional, es publicaran les llistes
definitives de les persones admeses i excloses. Per tal de garantir la capacitació per
impartir les especialitats dels cicles formatius de formació professional i d’arts plàstiques
i disseny, i en funció del perfil professional, s’establirà la superació d’una prova i/o
entrevista, que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar la vacant o realitzar
la substitució. Aquesta entrevista/prova es valorarà entre 0 i 50 punts. Els/les aspirants
que no arribin a una puntuació mínima de 25 punts, seran excloses o exclosos de la
borsa en aquesta especialitat. Mentre no es dugui a terme la prova, els candidats
constaran a la borsa de treball amb la puntuació del currículum pendents de superar la
prova.

Amb la publicació de la llista definitiva s'entenen resoltes, a tots els efectes, les
reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideren efectuades les
notificacions als interessats.

Tota la informació del procés, convocatòria, procediment, barem, sol·licitud es troba
publicada en el web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat .
Les persones que ja formen part de la borsa de treball en les especialitats convocades,
podran aportar en aquest període d’inscripció nous mèrits.Annex I

Barem de mèrits

Únicament es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de

presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d’un apartat o

subapartat. 6

1. Experiència docent (màxim 50 punts)

1.1. Per cada curs complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats

corresponents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2. Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats

corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,41666 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o

certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vist-i-plau de la

Inspecció d’Ensenyament, o per la secretaria de la delegació territorial corresponent, o

bé per la secretaria del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals,

sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d’acord amb els seus estatuts. Els

serveis prestats a l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris

d’educació dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues

llengües oficials de Catalunya.

En tots els casos s’haurà d’acreditar la data de finalització de la prestació del servei

mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun altre

document oficial on consti aquesta informació.

Tan al subapartat 1.1 com al 1.2, per poder computar els serveis prestats als becaris de

formació de docència i recerca com a experiència docent, caldria que la universitat on

els ha prestat certifiqués que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats

pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d’un curs, que avaluen

els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents).

En els dos subapartats esmentats computen com a serveis docents els prestats com a

educador/a en escoles bressol i llars d’infants.


2. Formació acadèmica (màxim 25 punts)

2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de titulació que preveu el punt

3.e) de la Resolució, tal i com a continuació s’indica:

2.1.1. De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts

2.1.2. De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la

qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos

exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què a la

certificació acadèmica no hi figurin les expressions numèriques completes, s’aplicaran

les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts

Notable: 7 punts

Excel·lent: 9 punts

Matrícula d’honor: 10 punts

En el cas que a l’expedient acadèmic es facin constar tant la qualificació literal com la

numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 punts i

les que tinguin l’expressió literal de convalidat o convalidada, o d’apte o apta, seran

equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’expressió d’assignatura adaptada, caldrà aportar la

certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en el moment de cursar

l’assignatura segons l’antic pla d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en cap cas no es tindran en

consideració les qualificacions corresponents a projectes de final de carrera, tesines o

qualificacions anàlogues.

2.2. Pel títol de doctor/a en la titulació al·legada com a requisit de titulació previst al punt

2c) d’aquesta Resolució: 7

2.2.1. Per haver superat els cursos de doctorat: 5 punts

2.2.2. Per posseir el títol de doctor: 5 punts

La puntuació corresponent a la possessió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà

acumulable a la de superació dels cursos del mateix doctorat (2.2.1)

Documents justificatius: certificació acadèmica on consti la superació de tots els cursos

de doctorat i/o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació

d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1998

(BOE núm. 167, de 13.07.1998).

2.3. Per titulacions universitàries diferents de l’al·legada com a requisit de titulació

previst al punt 2c) d’aquesta Resolució:

2.3.1. Per cada titulació de primer cicle: 10 punts

2.3.2. Per cada titulació de segon cicle: 10 punts

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4. Per haver realitzat la tesi de llicenciatura o examen de grau de la titulació al·legada

com a requisit de titulació previst al punt 2c) d’aquesta Resolució: 5 punts

Document justificatiu: certificació acreditativa corresponent.

2.5. Per cada diploma de postgrau o màster finalitzat:

2.5.1. D’una durada igual o superior a 300 hores: 4 punts

2.5.2. D’una durada igual o superior a 150 hores: 2 punts

2.5.3. D’una durada inferior a 150 hores: 1 punt

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores

de durada. Si en el títol no hi consten les hores de durada, juntament amb una fotocòpia

compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva

expedició. En qualsevol cas és imprescindible especificar les hores de durada del

postgrau o màster.

2.6. Per titulacions d’idiomes que es corresponen al Marc Europeu comú de referència

(MERC):

2.6.1. Per cada titulació de nivell B1: 1 punt

2.6.2. Per cada titulació de nivell B2: 2 punts

2.6.3. Per cada titulació de nivell C1: 3 punts

2.6.4. Per cada titulació de nivell C2: 4 punts

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica

corresponent.

2.7. Activitats de formació permanent: Participació en activitats de formació permanent

incloses al pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o de Benestar i

Família, de l’IMEB o bé organitzades per les universitats o reconegudes pel

Departament d’Ensenyament, o organitzades o reconegudes per altres comunitats

autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d’Educació, Cultura i

Esports.

Es valoraran les activitats següents:

Per participar en cursos, seminaris, formació en centres i assessoraments d’una durada

mínima de 15 hores i també per formar part de grups de treball i seminaris permanents

d’una durada mínima de 40 hores: 0,5 punts per cada 15 hores acreditades, fins un

màxim de 6 punts. Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoraran en els

mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre

corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’acceptarà cap certificació

que no les inclogui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes,

l’entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l’activitat en

qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució del

reconeixement. 

Només es valoraran les activitats de formació permanent realitzades amb posterioritat a

l’obtenció del títol al·legat per a l’ingrés d’interins.

En cap cas no podran ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a

l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic.