27 de novembre de 2014

Ensenyament públic: Normativa i retribucions en cas de baixa (curs 2014-2015)


Segons la normativa vigent, les retribucions en situació de baixa per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya seran:


Del dia 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del dia 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del dia 21 fins al final
El 100% de les retribucions
Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense baixa.
(Decret Llei 2/2013, de 19 de març, que modifica el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre)

-Les absències justificades per assistència a consulta mèdica, sempre que no pugui concertar-se fora de l’horari de treball s’acrediten amb la declaració responsable de la persona i justificant del centre o consulta mèdica,


Veure el full actualitat (pdf)

Excepcions:

Es percebrà el 100% de les retribucions* des del primer dia en els casos següents:

Accidents laborals*
Malalties professionals*
Embaràs* 
Víctimes de violència de gènere*
Hospitalització i/o cirurgia
Tractaments oncològics

* En tots aquests casos, per cobrar el 100% s’ha de presentar sol•licitud de millora del complement mitjançant model a ATRI.Hospitalitzacions i/o intervencions quirúrgiques

Es tindrà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits en què la situació de baixa impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de la baixa, sempre i quan es correspongui a un mateix procés patològic.

Els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran al 100% sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica dels serveis del sistema nacional de salut. 

Les retribucions en cas de baixes pel mateix motiu

En cas de successives baixes pel mateix motiu, el Departament no aplicarà la retallada retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de dies de la primera) passi del 21è dia. La segona baixa pel mateix motiu comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera. Aquesta aplicació beneficia a les persones amb malalties cròniques.

CCOO: lluitar, negociar, tornar a lluitar

CCOO continuem lluitant contra les mesures del govern català i central amb mobilitzacions. 
Amb la pressió exercida fins ara hem aconseguit negociar que aquestes normatives siguin menys lesives. Hem deixat també una porta oberta a introduir millores per persones que necessitin especial protecció. 

Sabem que no hem acabat la feina, i que cal seguir en la mobilització i en la negociació. No ens aturarem fins assolir la derogació d'aquestes mesures, que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d'esforç. 

CCOO continuem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.
CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets.