18 de desembre de 2014

Conveni de tallers de persones amb discapacitat psíquica

Conveni de tallers de persones amb discapacitat psíquica
Permís retribuït: Les llicències i els permisos es consideren interrupcions del contracte de treball, d’escassa durada que no extingeixen la relació laboral. Aquestes absències poden ser retribuïdes o no retribuïdes. Les llicències retribuïdes són autoritzacions per faltar a la feina, durant el temps i per les raons previstes, mantenint el dret a la remuneració. 

El que recull l'E.T. És norma mínima de dret laboral per a tots els treballadors /es. El que recull conveni ha de ser igual o millor que la norma.


Estatut dels Treballadors
C.Tallers persones amb discapacitat Ps
Matrimoni: 15 dies naturals
Quinze dies naturals en cas de matrimoni o inici de vida en comú. En aquest últim supòsit caldrà aportar un certificat d'empadronament o similar.
Trasllat de domicili: 1 dia
 Un dia per trasllat del domicili habitual.
Naixement de fill o defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari de parents, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies naturals o 4 si es necessita desplaçament.
Tres dies per naixement de fill/a, malaltia greu, intervenció quirúrgica, mort de parents fins a segon grau de consanguinitat o primer d'afinitat, o de la persona amb qui es convisqui maritalment. Si s'ha de realitzar un desplaçament per aquest motiu el permís serà de quatre dies.
Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu: pel temps indispensable. Quan consti en una norma legal o pactada s’estarà a allò que s’ha disposat per a la seva durada i compensació econòmica. Si el treballador percep una indemnització se li descomptarà del salari que correspongui. Si suposés la impossibilitat de prestació de treball en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al treballador a la situació d’excedent forçós. L’exercici de la funció de jurat tindrà als efectes de l’ordenament laboral la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.
El temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal. En aquest sentit caldrà atenir-se al que disposa l'Estatut dels treballadors.


L’exercici de funcions sindicals o de representació de personal, com la participació en comissions negociadores de convenis col·lectius, sempre que l’empresa estigui afectada per la negociació, el temps necessari per a l’adequat exercici de la seva feina.
Els períodes utilitzats pels membres del comitè, delegats d’empresa i delegats de prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’exercici de les seves funcions.
Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en la manera establerta legal o convencionalment.


Estatut dels Treballadors
C.Tallers persones amb discapacitat Ps

   
Tot el personal tindrà dret a un permís retribuït per motiu de consulta mèdica degudament acreditada.
Pel temps indispensable per a la realització
d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin de realitzar en la jornada de treball.


Els treballadors, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions.
La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes que preveu la negociació col·lectiva. Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit per un dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin


En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora. Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada laboral fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.


Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o a una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari d’entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la seva durada.
Qui per raons de guarda legal tingui cura directa d'algun menor de sis anys, o d'algun disminuït que no porti a terme altre activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari, entre al menys un terç i un màxim de la meitat de la seva durada.
 
Els quinze dies laborables retribuïts, als que es fa referència l'article 17 anterior, si afecten al total de la plantilla seran fixats per cada centre d'acord amb els representants dels treballadors/es, i si no hi haguessin amb cada treballador/a sempre respectant la jornada màxima fixada per aquest conveni per a cada categoria.
En aquells supòsits d’extinció del contracte per causes objectives legalment procedents (article 52 ET). El treballador té dret a una llicència retribuïda de 6 h. setmanals durant el mes de preavís amb què compta, a fi que pugui cercar una nova ocupació (article 53.2 ET).

Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’empresa tenen dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació vinculada al lloc de treball acumulables per un període de fins a cinc anys. La concreció del gaudi del permís es fixarà de mutu acord entre treballador i empresari.
Dret a 65 hores anuals dins de la jornada laboral per assegurar la seva formació.
  
Per assistir a exàmens oficials d'estudis relacionats amb l'activitat de l'empresa.