18 de desembre de 2014

Directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'ESO

Directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2014-2015.RESOLUCIÓ ENS/2554/2014, d'11 de novembre, per la qual s'estableixen les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2014-2015. (+)

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, assegura un sistema d’avaluació interna i externa com a garantia d’ajustament del sistema als seus principis i finalitats i, alhora, actua com a instrument imprescindible per desenvolupar l’autonomia dels centres i les bases del Servei d’Educació de Catalunya, tot implantant la cultura de l’avaluació en el conjunt del sistema educatiu, la qual cosa ha de permetre un millor coneixement del funcionament i dels resultats del sistema.

En concret, l’article 183.2 estableix, pel que fa als resultats de l’alumnat, i a contextos i processos educatius, que l’avaluació afecta tots els centres i serveis del sistema educatiu, i l’article 59.7 disposa que al final de l’etapa s’ha de decidir sobre l’acreditació de l’alumnat tenint en compte el grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de l’etapa.

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, destaca la importància d’aquesta etapa fonamental en la formació de l’alumnat. En aquest context, les proves d’avaluació constitueixen una de les línies de millora de l’educació a Catalunya, inscrita en el plantejament general que fa el Departament d’Ensenyament de l’avaluació dels resultats educatius. Així, el Departament d’Ensenyament disposa de més informació sobre la situació global de l’educació a Catalunya. Alhora, cada centre pot valorar els seus propis resultats i establir mesures de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

En concret, aquestes proves consisteixen en una avaluació externa, dissenyada per mesurar l’assoliment de competències i coneixements bàsics per part de l’alumnat, al darrer curs d’educació secundària obligatòria i han de permetre caracteritzar, de manera precisa, la formació que han de rebre tots els estudiants, proporcionant-los una educació de qualitat i millorant el seu nivell educatiu.

Per tant, amb l’objectiu que aquestes proves esdevinguin un punt de referència en l’adopció de mesures i decisions de millora en l’educació, amb la voluntat d’augmentar la qualitat del sistema educatiu i els resultats dels aprenentatges de l’alumnat, d’acord amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i a proposta de la Secretaria de Polítiques Educatives,Resolc:—1 Directrius

Aprovar les directrius per a la realització de les proves d’avaluació d’educació secundària obligatòria, les quals consten a l’annex d’aquesta Resolució.—2 Convocatòria

Convocar, per als dies 10 i 11 de febrer de 2015, la prova d’avaluació de l’educació secundària obligatòria corresponent al curs 2014-2015, que ha de dur a terme l’alumnat de quart curs de tots els centres públics i privats que imparteixen aquesta etapa educativa.Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 11 de novembre de 2014Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex

Directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria1. Finalitat

1.1 La prova avalua les competències i els coneixements bàsics de l’alumne al darrer curs de l’educació secundària obligatòria. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un deure dels alumnes, d’acord amb l’article 22.1.b) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Per tant, els alumnes tenen el dret i el deure de realitzar aquesta prova.

La prova té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres.

1.2 Els resultats de la prova proporcionen als docents indicadors pedagògics que els han de servir per orientar i organitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge.

1.3 Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d’informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si escau, els factors que li poden condicionar l’itinerari formatiu posterior.2. Contingut

2.1 La prova s’estructura en les quatre parts següents: competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera, i competència matemàtica.

2.2 Les competències en llengua catalana i llengua castellana es refereixen a la comprensió lectora i a l’expressió escrita; i en llengua estrangera es refereix a la comprensió oral, a la comprensió lectora i a l’expressió escrita. Les competències matemàtiques inclouen qüestions de càlcul, de representació de l’espai i de mesura, de comprensió de relacions i canvi, i d’estadística i atzar.

2.3 Els alumnes de l’Aran realitzen també una prova de competència comunicativa lingüística en aranès, que inclou la comprensió lectora i l’expressió escrita.3. Lloc de realització

L’alumnat ha de fer la prova en el mateix centre educatiu on està escolaritzat, en les dates previstes a la convocatòria. Durant la realització s’ha de mantenir, sempre que sigui possible, l’agrupació de l’alumnat per classes.4. Comissions d’aplicació

4.1 Es constitueixen les comissions d’aplicació corresponents als únics efectes de les proves d’avaluació. Les comissions d’aplicació exerceixen les seves funcions en relació amb els centres d’una unitat territorial determinada, la qual agrupa els centres que imparteixen educació secundària obligatòria d’un o més municipis, amb contigüitat i coherència territorial.

4.2 El director dels serveis territorials i, en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació, defineixen les unitats territorials, nomenen les comissions d’aplicació corresponents, i ho comuniquen a les direccions dels centres respectius. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu fa públiques aquestes informacions al seu web.

4.3 Cada comissió d’aplicació està constituïda per:

a) un president, que ha de ser inspector d’educació, designat pel corresponent inspector en cap;

b) un professional dels serveis educatius de l’àmbit territorial de la comissió, que actuarà com a secretari;

c) un nombre variable de persones aplicadores externes, superior, en tot cas, al nombre total de centres que imparteixen educació secundària obligatòria de cada unitat territorial.

4.4 El president de la comissió proposa, per a cada centre, una o més persones aplicadores externes, de les quals algunes poden donar suport als centres que tinguin més d’una línia.

El president coordina les persones aplicadores externes, les informa sobre els procediments d’aplicació de les proves, sobre les instruccions per recollir-les i lliurar-les a la comissió i sobre el protocol que cal seguir en el cas que es produeixin incidències.

Així mateix, informa i assessora les direccions dels centres sobre el procés d’aplicació de les proves i sobre el compliment de les seves funcions.

4.5 Les persones aplicadores externes són docents que presten serveis en centres que imparteixen educació secundària obligatòria de la unitat territorial de la comissió corresponent. Excepcionalment, també poden ser docents destinats a serveis educatius. Les persones aplicadores externes són les responsables de l’aplicació de les proves en un centre diferent d’aquell en què presten serveis.

4.6 Les funcions de les persones aplicadores externes són:

a) supervisar que a cada centre es realitzen els diferents exercicis que componen les proves;

b) vetllar perquè les condicions en què l’alumnat realitza les proves siguin les adequades;

c) recollir les proves, custodiar-les i lliurar-les al president de la comissió;

d) informar els presidents de les comissions de les possibles incidències que puguin produir-se durant la realització de les proves.

4.7 Els directors són els responsables de l’aplicació de les proves en el seu centre i tenen les funcions següents:

a) Aplicar les instruccions rebudes pel que fa a recepció i custòdia de les proves, i lliurar-les a les persones aplicadores externes en les condicions previstes.

b) Vetllar perquè el professorat del centre, i especialment l’equip directiu i els tutors de quart curs d’educació secundària obligatòria, col·laborin amb les persones aplicadores externes.

c) Proposar al president de la comissió els alumnes exempts de la realització de la prova, en aplicació dels criteris que s’indiquen en la base 5 d’aquestes directrius. La proposta d’alumnes exempts ha de ser supervisada pel president de la comissió conjuntament amb l’inspector del centre.

d) Informar els progenitors o tutors legals dels alumnes de les característiques de les proves, de la seva importància per al seguiment acurat del progrés de l’alumne i dels resultats de la prova o, si escau, de la no realització d’aquesta.

4.8 El professorat ha de col·laborar amb les persones aplicadores en els termes que determini la direcció del centre. A més, els professors tutors, d’acord amb els criteris del centre, han de disposar dels resultats de les proves dels seus alumnes per incorporar-los a la tasca tutorial i orientadora.

4.9 Els serveis educatius donen suport als presidents de les comissions en l’exercici de les seves funcions.

4.10 El que disposa aquesta base s’ha d’adaptar a les finalitats generals de la prova per als centres que tinguin una organització diferent de l’ordinària.

4.11 Els membres de les comissions d’aplicació estan sotmesos a les causes d’abstenció i recusació establertes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.12 Els membres de les comissions d’aplicació, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, reben una compensació econòmica per la realització de les funcions que hagin d’exercir fora de la localitat del lloc de treball habitual i per la correcció de les proves, si escau.5. Exempcions

5.1 Estan exempts de fer la prova o algun dels seus exercicis:

a) Els alumnes nouvinguts d’un país estranger que s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

b) Els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixin en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si és necessari valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.

c) Els alumnes amb malaltia prolongada que no puguin assistir al centre.

5.2 L’alumne que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies, però que pugui fer la prova o algun dels seus apartats en condicions ordinàries, ha de seguir el procés de correcció extern. Si no és així, és el mateix centre qui li aplica la prova i la corregeix, o bé proposa la seva exclusió de la prova o d’algun dels seus apartats. El centre informa els progenitors o tutors legals dels resultats de la correcció interna.

5.3 Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu adapta l’aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius. Així mateix, el Consell dóna instruccions per a l’aplicació de la prova als alumnes amb TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense) o dislèxia, que poden disposar de més temps per fer la prova.

5.4 Si hi ha alumnes que no realitzen la prova en els dies establerts, el director del centre ha d’adoptar les mesures que assegurin el compliment de les finalitats de la prova, i especialment les següents:

Identificar el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics i integrar aquesta informació en els processos d’avaluació de l’alumne en acabar l’etapa.

Informar els pares o tutors legals dels resultats obtinguts pels seus fills, mitjançant un informe d’assoliment de les competències. Una còpia d’aquest informe estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.6. Correcció

6.1 Per a cada comissió d’aplicació, el president designa d’entre els seus membres, i en funció del nombre total d’alumnes d’educació secundària obligatòria de cada unitat territorial, les persones correctores de les proves.

6.2 Les funcions de les persones correctores són les següents:

a) corregir i puntuar les proves, seguint els criteris establerts pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu;

b) enregistrar-ne els resultats, mitjançant l’aplicació informàtica corresponent;

c) informar el president de la comissió sobre les incidències que es produeixin i col·laborar en l’elaboració dels informes que se’ls encarreguin.

6.3 Pel que fa a les dades personals de l’alumnat i a la seguretat i confidencialitat de les proves, les persones correctores han d’ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en qualsevol cas, al que estableix la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

6.4 El president de la comissió vetlla per l’homogeneïtat de les actuacions i de l’aplicació dels criteris de correcció i d’avaluació.

6.5 Els correctors corregeixen les proves vinculades a la seva especialitat docent, o a les matèries que actualment imparteixen. Tanmateix, en determinats casos justificats per les necessitats del servei, el president de la comissió pot autoritzar que una persona correctora corregeixi proves que no són de la seva especialitat o exercicis de més d’una competència bàsica.7. Resultats

7.1 Els centres obtenen de l’aplicació informàtica els informes de resultats del seu alumnat, els completen d’acord amb les instruccions que s’estableixin i els lliuren als progenitors o tutors legals abans de l’Informe final d’avaluació de 4t d’ESO.

7.2 El centre integra els resultats de la prova dins dels processos ordinaris d’avaluació, però aquests resultats no determinen la qualificació final de l’alumne, ni les decisions respecte de l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

7.3 El professorat dels centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya, coordinat per l’equip directiu, analitza els resultats de les proves i fa propostes de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. El director incorpora aquestes anàlisis a la memòria anual del centre i les propostes de millora a la programació anual, vetllant per la seva aplicació, i informa el claustre de professors i el consell escolar dels resultats globals obtinguts pel centre, i de les propostes de millora.

7.4 El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu elabora un informe global dels resultats de la prova.8. Instruccions complementàries

8.1 Una vegada retornades les proves, els centres les custodiaran com a mínim durant el curs següent al de la seva aplicació.

8.2 El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i la Secretaria de Polítiques Educatives donaran instruccions complementàries als serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona, als presidents de les comissions i a les direccions dels centres educatius, per a l’organització, l’aplicació, la correcció de les proves i les possibles demandes de revisió de les correccions.

8.3 Els directors dels serveis territorials d’Ensenyament, la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona i la Inspecció d’Educació coordinen la realització de les proves en el seu àmbit d’actuació i prenen les mesures necessàries per a l’aplicació de les directrius generals.9. Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporen al fitxer Planificació, gestió i avaluació del sistema educatiu, que té per finalitat dur a terme el desenvolupament, seguiment i control de les investigacions, avaluacions, estudis i treballs de camp realitzats en i sobre les diferents etapes del sistema educatiu. S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226; edifici annex, 08021 - Barcelona).