19 de desembre de 2014

El lobby de les mútues s'imposa en la Llei de mútues

CCOO rebutja aquesta llei per injusta, perquè potencia un sistema dual del sistema sanitari, trencant el principi d'equitat, i dóna més poder als empresaris

El lobby de les mútues s'imposa en la Llei de mútues

Ahir dia 18 de desembre, el Congrés va aprovar la mal anomenada Llei de mútues, donant prioritat al control de l'absentisme en lloc de prioritzar les causes de la malaltia per poder promoure mesures preventives.

Lluny de rectificar, el PP ha traspassat noves línies vermelles en el Senat, les esmenes del qual permeten que es desviïn recursos del Fons de Reserva de la Seguretat Social a les mútues, esmenes que han estat aprovades al congrés amb el suport de CiU i el PNB.

És una reforma ideológica, basada en criteris merament economicistes que atempten contra la salut de la ciutadania amb l'excusa de modernitzar, garantir la major transparència, millorar la salut dels treballadors i treballadores, i sobretot el Govern del PP justifica el projecte de Llei com a mesura per disminuir l'absentisme injustificat.

Aquesta Llei és un nou atac contra els drets dels treballadors i treballadores així com a la ciutadania, reformant el text refós de la Llei de la Seguretat Social.

Les mútues podran realitzar proves diagnòstiques i quirúrgiques, hi haurà una Sanitat per a la població en actiu i una altra per a la resta de la ciutadania, donant prioritat en l'assistència a la població en actiu, saltant-se les llistes d'espera, accelerant d'aquesta manera la privatització de la sanitat -no oblidem que les mútues són associacions d'empresaris-, i obre la porta a les empreses privades perquè facin negoci en la sanitat. Suposa una discriminació en la igualtat de tracte entre la població en actiu i la resta de la ciutadania.

Una de les novetats és el nou sistema retributiu de la cúpula directiva d'aquestes societats. En concret, la Cambra alta (Senat) ha modificat les retribucions dels càrrecs directius de les mútues de manera que els seus directius puguin cobrar retribucions per sobre del ministre d'Ocupació, en situar els seus límits salarials en línia amb les empreses públiques, societats mercantils i no amb els sous del Govern que recullen anualment els Pressupostos Generals (actualment, una mica menys de 69.000 euros bruts anuals per a un ministre), com havia fixat el Congrés amb una esmena al projecte de Llei de mútues.

D'altra banda, el text que arriba del Senat també amplia el llistat de les aportacions prohibides per a les Mútues sense permís del Ministeri, sumant als plans de pensions, les assegurances col·lectives que instrumentin compromisos per pensions o els plans de previsió social empresarial. Així mateix, les primes periòdiques també quedaran subjectes als límits per al sector que es fixin als Pressupostos de l'Estat, així com el salari dels treballadors i treballadores del sector de les mútues al mateix que les aportacions d'una altra naturalesa.

Quant a les reserves, es permet que del 20% després de dotar el Fons de Contingències Professionals amb els excedents de la gestió es pugui repartir a parts iguals entre la Reserva d'Assistència Social, que servirà per pagar prestacions d'assistència social autoritzades, i la Reserva Complementària, que en el projecte original es portava la totalitat d'aquests excedents. A més, es limita l'import màxim de la Reserva Complementària al 25% del nivell màxim de la Reserva d'Estabilització de Contingències Professionals.

S'autoritza a les mútues a llogar a tercers a preu de mercat els immobles que tinguin buits i que no puguin ser utilitzats per a centres i serveis sanitaris o administratius, sempre prèvia autorització del Ministeri i sota les condicions que s'estableixin en el reglament.

El Senat ha introduït una modificació per obligar a les mútues a contestar directament i comunicar tant les queixes rebudes com les respostes donades a l'òrgan de direcció i tutela.

En aquest sentit la Comissió de Control i Seguiment, on estan representats els agents socials, disposarà periòdicament dels informes sobre litigiositat, reclamacions i recursos, així com tots
els requeriments que hagin realitzat els òrgans de supervisió i direcció i tutela, juntament amb la informació sobre el seu compliment. Aquesta comissió elaborarà un informe anual de recomanacions.

CCOO reitera la seva posició contrària al fet que les mútues entrin a controlar els parts d'alta i baixa, és a dir, l'assistència sanitària conseqüència de malaltia comuna. I que no és cert l'argument del Govern pel qual s’encomana a les mútues el control d'altes i baixes per malaltia comuna com a mitjà per combatre l'absentisme laboral. La pròpia memòria que acompanya el projecte de Llei mostra clarament que la gestió realitzada per les entitats gestores de la Seguretat Social i del Sistema Nacional de Salut és infinitament més eficaç que la realitzada per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals. Es privatitza la gestió de les prestacions per malaltia comuna, que passaran de l'àmbit sanitari al burocràtic-administratiu mitjançant unes mútues que tenen conflictes d'interessos amb les empreses a les quals presten aquest servei; són jutge i part del procés, generant-se un conflicte d'interès

CCOO lamenta que una modificació tan substancial, en la gestió d'un àmbit tan important per a la societat espanyola com és la Seguretat Social, hagués exigit un ampli consens social i polític que garantís que les reformes que s'emprenen són de futur i amb caràcter de permanència. Aquest projecte no és el producte d'un pacte social i tampoc respon a un pacte polític aconseguit en el si del Pacte de Toledo.