31 de desembre de 2014

Ensenyament públic, nòmina de desembre 2014

Notícies sobre les retribucions 2015:ANTERIORS AL 2015:

2014: Ens continuen robant una paga

  • El 50% al juny i ara, al desembre, l'altre  50%! 


ATRI: Nota informativa sobre l'abonament de la nòmina del mes de desembre de 2014 


  • El pagament de les nòmines del mes de desembre tingui lloc, de forma generalitzada, els dies 23 o 24 de desembre de 2014.
  • En la nòmina de desembre hi apareix el codi 800, 0.44€/mes... Correspon a la decisió unilateral de l'Administració de reconvertir l'assegurança en una retribució en espècies per la qual cosa ens augmenta la cotització per IRPF.

Recordeu !!!

La "paga extra" la formen els complements: 

003 PAGA EXTRAORDINÀRIA (Suma del sou base retallat (codi 001), triennis retallats (codi 002) i complement de destinació (codi 004) ) 

085 COMP. ADDICIONAL ESPECÍFIC (Suma del complement específic general (codi 005), complement específic singular (codi 006) i complement específic per estadis (codi 008) )

I la retallada que ens aplica la Generalitat la formen els complements: 

005R DEDUCCIÓ COMP. ESPECÍFIC
085R DEDUCCIÓ. COMP. ESPEC. ADDICIONAL 

I si voleu saber si la part que us han retallat és la correcta, heu d'aplicar la següent fórmula:

(003 + 085 ) / 2 = 005R + 085R

En aplicació de l’Acord de govern 19/2013, de 26 de febrer, el 50% de la retallada s’aplica a la paga del juny, i l’altre, a la del desembre. A la nòmina de desembre consta la quantitat teòrica corresponent a la paga extra de desembre (codi 003) i el complement específic addicional (codi 085).Com es calcula la paga extra?La paga extra és la suma dels conceptes amb codi 003 (paga extraordinària) i 085 (complement addicional específic).003 Paga extraordinària: és la suma de sou base (001) + triennis (002) + complement de destinació (004).

085 Complement addicional específic: és la suma del complement específic general (codi 005) + el complement específic singular (codi 006) + el complement específic per estadis (codi 008).


L’import del sou base i dels triennis que es fan servir per calcular la paga extra són inferiors als corresponents a les nòmines de cada mes:
Sou base mensual:
Sou base paga extra retallat:
Mestres:       958,98€
Secundària: 1109,05€
Mestres:          699,38 €
Secundària:    684,36 €
Triennis mensuals:
Triennis paga extra retallada:
Mestres, PTFP : 34,77 €
Secundària, catedràtics : 42,65 €
Mestres, PTFP : 25,35 €
Secundària, catedràtics : 26,31 €

La retallada figura en dos conceptes:


  • 005R (deducció de complement específic)  
  • 085R (deducció de complement específic addicional).
La suma de les dues deduccions ha de coincidir amb la meitat de la suma de 003 i 085.

Retribucions mensuals: sou base + complement de destinació + complement específic general + triennis + estadis + complement específic singular (tutoria, càrrecs coordinació, càrrecs directius).

La pressió sostinguda i la lluita desbloqueja la negociació


• 2015: Aturem les retallades. Recuperem drets i salaris!

El 28 de novembre, CCOO, la resta de sindicats i l’Administració hem arribat a l’acord que farà possible el cobrament de totes les pagues de 2015 i la recuperació de la jornada i el salari de tot el personal interí al 100% a partir de l'1 de gener de 2015.

CCOO aprecia un canvi significatiu en l’actitud de la representació del Govern que ha permès que, per primera vegada en molt de temps, sigui possible una negociació veritable i el desbloqueig de la Mesa General.

Com recordareu, els pressupostos de 2014, aprovats amb el suport d’ERC, contemplaven cobrar totes les pagues. Aquest pagament estava condicionat als ingressos provinents de l’impost sobre dipòsits bancaris.

Com CCOO vam denunciar en el seu moment, és lamentable que el conceptes retributius quedin condicionats a suposats ingressos que poden o no realitzar-se. CCOO hem exigit acomplir la recuperació de la paga de 2014.

CCOO hem exigit el pagament immediat dels 44 dies de la part descomptada de la paga del 2012, que altres comunitats ja han acordat retornar. També el Govern Central preveu en els seus pressupostos del 2015 el retorn del 25% de la paga. Aquesta part correspon, curiosament, a la part meritada de la paga. Els Tribunals estan sentenciant favorablement que es retorni als empleats i empleades públiques.

Per aquests motius, els delegats i delegades de CCOO Educació hem decidit en assemblea mantenir de manera indefinida la nostra presència a les portes del Departament d’Ensenyament.

Convidem a la Consellera d’Ensenyament a obrir negociacions serioses amb els representants dels treballadors i treballadores per buscar una solució el més aviat possible a una situació insostenible.Fulls relacionats:Fulls retribucions de la pública:
CCOO

Recordem algunes de les retallades salarials...?


• A maig de 2010 es va rebaixar un 5% de mitjana les retribucions del personal del sector públic.
• 2011, 2012, 2013 i 2014: congelació salarial.
• 2012: Eliminació de la paga de Nadal.
• 2013: Reducció equivalent a una paga extra.
 2014: Reducció equivalent a una paga extra.
• Les retribucions mensuals de 2014 seran les mateixes que tenim des de juny del 2010.
• La Llei de pressupostos de la Generalitat contempla pe l’any 2014 la reducció de l’equivalent a una paga extra, exactament igual a l’any 2013.
• Respecte al Fons d’Acció Social (FAS), l’any 2011 es va reduir el 50% i a partir de 2012 no s’ha tornat a convocar.
• En tot aquest període (2010 a 2014) la pèrdua ha estat al voltant del 30%.
• Cal afegir també una pèrdua en el salari indirecte o diferit. La Generalitat no fa cap aportació al nostre pla de pensions des de l’any 2011(això representa un mínim d'un 2% de la massa salarial).
• El personal substitut està patint des de 2012 una reducció salarial i de dedicació del 15 %.
• L’assoliment del 1r estadi ha passat de 6 anys a 9 anys.
• Eliminació de paga de juliol per substitucions de més de sis mesos durant el curs.