18 de desembre de 2014

MUFACE signa un nou Conveni de prestació sanitària amb les entitats d'assegurança.

MUFACE signa un nou Conveni de prestació sanitària amb les entitats d'assegurança.


ASISA, ADESLAS, DKV i Igualitari de Cantàbria subscriuen l'acord per a 2015.


MUFACE i les entitats ASISA, ADESLAS, DKV i Mutualitat de Cantàbria han subscrit el nou Concert pel qual s'oferirà a mutualistes i beneficiària assistència sanitària en territori nacional i de caràcter transfronterer el 2015. Del col·lectiu total protegit per MUFACE a 1 de desembre de 2014-1.518.434 persones - una mica més del 81 % -és, dir, 1.235.552 persones - escullen entitat privada per a la recepció d'assistència sanitària, cosa que demostra l'àmplia satisfacció dels empleats públics de MUFACE amb la prestació que reben de les entitats mèdiques concertades.

El concert vigent avui dia tenia una durada d'un any i la seva vigència finalitzava el 31 de desembre de 2014, per la qual cosa resultava precisa la subscripció d'un nou acord per a l'any vinent. També amb una durada d'un any, el nou text ha estat subscrit per les mateixes entitats que van participar en l'anterior, i té en compte un pressupost superior al milió d'euros, un 0,79% més que el de 2014.Prima mensual

Gràcies a aquest augment pressupostari, la prima fixa mensual que MUFACE abonarà a les entitats participants en el mateix s'incrementa en un 0,9% per a tots els grups del col·lectiu, fet que suposa un important esforç en un escenari de molt baixa inflació com l'actual, i mostra un compromís clar i inequívoc pel manteniment i potenciació del model característic de prestació sanitària concertada de MUFACE, de la qual “continuïtat i futur es troben plenament garantits”, tal com ha assenyalat en reiterades ocasions el director general de l'organisme, Gustavo Blanco.

L'acord, que es publicarà durant els propers dies en el Butlletí Oficial de l'Estat, manté els mateixos requisits de concerts anteriors; també preveu els instruments necessaris per garantir una assistència sanitària de qualitat als mutualistes i els seus beneficiaris, amb un sistema d'incentius a les entitats participants que té com a objectiu garantir la protecció i la millor assistència als mutualistes i els seus beneficiaris. La Mutualitat vetllarà pel compliment per part de les entitats concertades de totes les seves obligacions, sobretot del principi de continuïtat en l'atenció sanitària per als pacients amb patologies greus, com a malalties oncològiques o patologies psiquiàtriques.

D'altra banda, durant el mes de gener de 2015, els mutualistes podran escollir entre les entitats d'assegurança mèdica privada concertat o els serveis públics de salut. La Mutualitat facilitarà tota la informació necessària a aquest respecte, així com la consulta dels catàlegs provincials de proveïdors de totes les entitats d'assegurança concertada per a l'any vinent, a través dels seus serveis provincials i oficines delegades de tot Espanya, de la “Revista MUFACE”, de l'oficina d'informació al mutualista i de la pàgina web de l'organisme (wwwca.muface.es.).Assistència transfronterera

Entre les principals novetats que recull el concert per a 2015, cal destacar la seva adaptació al Reial decret 81/2014, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen normes per garantir l'assistència transfronterera, i que, al seu torn, modifica el Reial decret 1718/2010, sobre recepta mèdica; això garanteix el dret dels mutualistes de MUFACE i els seus beneficiaris a rebre assistència sanitària en altres països de la Unió Europea en igualtat de condicions que la població atesa per la resta del Sistema Nacional de Salut.

Així mateix, es fomenta decididament l'adaptació conjunta de MUFACE i de les entitats mèdiques als sistemes de prescripció de recepta electrònica, d'acord amb l'experiència pilot desenvolupada amb els Serveis Públics de Salut de la comunitat autònoma d'Extremadura i de què ja gaudeixen una mica més de 6.000 mutualistes i beneficiaris.

Finalment, s'assimila el canvi de domicili entre illes al canvi de domicili entre províncies, cosa que garanteix la possibilitat d'elecció de nova entitat mèdica en aquests casos per part dels mutualistes. Amb això, es millora substancialment l'assistència sanitària insular, augmentant la possibilitat d'elecció de mitjans, mostrant una especial sensibilitat respecte a la denominada doble insularitat o residència en illes no capitalines.

Sumari:

L'acord per a 2015 manté els mateixos requisits de convenis anteriors i preveu els instruments necessaris per garantir una assistència de qualitat als mutualistes i els seus beneficiaris.

Normativa:

Resolució de 18 de desembre de 2014, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es publica el concert subscrit amb entitats d'assegurança per a l'assegurament de l'accés a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional, als mutualistes i altres beneficiaris de la mateixa que hagin optat per rebre-la a través d'entitats d'assegurança, durant l'any 2015 i es regula el canvi d'entitat prestadora de l'assistència sanitària. (BOE núm. 307 de 20 de desembre de 2014)