9 de desembre de 2014

Personal laboral. Full actualitat projecte del nou decret que ha de regular les necessitats educatives de l’alumne dins un sistema inclusiu.

PRIMERA REUNIÓ, TOT COMENÇA... En la reunió del divendres 5 de desembre, el Departament ens va fer, en primer lloc una presentació del projecte del nou Decret que ha de regular les necessitats educatives de l’alumne dins un sistema inclusiu. 

El marc que es dibuixa es fa a partir del reconeixement de les diferències individuals vistes com una riquesa, afavorint els aprenentatges significatius. El sistema inclusiu ha de comptar amb la col•laboració de tothom i el treball en xarxa amb propostes metodològiques obertes
Les necessitats de suport educatiu quedaran definides en el Decret depenent de les característiques dels alumnes:
Amb dictamen + PI (Pla individualitzat).
Escolaritzats de manera tardana i/o desavantatge educatiu. 
Sense dictamen però amb necessitat de suports i d’un possible PI.
Amb altes capacitats.

Així mateix el Decret regularà:
L’atenció educativa de l’alumnat
El tipus d’escolarització: escola ordinària, ordinària amb USEE, compartida i escola d’Educació Especial.
La transició a la vida adulta
Els recursos personals en els centres i serveis educatius, fent un repàs el paper de les direccions i la resta de professionals
Els requisits dels centres; grups, espais...

Per tot això, el Departament diu que cal lligar alguns aspectes d’aquest Decret amb el Decret de Currículum per les qüestions metodològiques, avaluacions, etc.
El projecte de Decret s’elabora a partir de grups de treball i de la implicació dels diferents SSTT. Properament es mantindran reunions amb diferents entitats i amb un grup d’experts. El Departament informa que a finals de gener tenen previst reunir-se amb una àmplia representació sindical tant del sector públic com dels sectors privats.
Així mateix ens informen que el decret disposarà de memòria econòmica i justificativa.
En el transcurs de la presentació, CCOO manifestem alguna de les nostres inquietuds com ara si el Decret tindrà en compte el paper de la llar d’infants en el sistema inclusiu que ens han presentat. Així com del creixement significatiu del numero d’alumnes conductes disruptives, problemes mentals... les han recollit i ens donaran resposta.
CCOO deixem clar que esperem tenir el text del nou Decret per tal de fer-ne una lectura detallada així com per fer les aportacions oportunes.
El Decret ha de servir de marc per orientar les negociacions que cal dur a terme a partir d’ara mateix. CCOO remarquem el nostre interès en començar a parlar de les condicions laborals del personal laboral del Departament que és el tema que ha d’omplir de contingut la mesa tècnica d’Educació Especial.

Procedim a la identificació dels temes a tractar: 
1. Personal Educador i Auxiliar d’educació especial: funcions, horaris, adscripcions, titulacions. Definició de ràtios i tipus de serveis. 
2. Professionals de Serveis Educatius (fisioterapeutes i audioprotesistes): funcions, horaris, ràtios, zones identificades, ràtios per zona. 
El Departament informa que han elaborat un nou marc d’actuació per fisioterapeutes basat prioritàriament en passar de la funció rehabilitadora a la funció habilitadora. Ens expliquen que volen crear una xarxa de coordinació territorial per fisioterapeutes i AASS. 
#CCOOexigeix una major informació sobre aquests projectes.
S’aixeca la reunió fixant la propera reunió per al dia 8 de gener.

Veure el full en format pdf (+)