22 de desembre de 2014

Tallers per a persones amb discapacitats. La ultraactivitat al nostre conveniQuè és la ultraactivitat?
És un terme utilitzat al món laboral per definir el temps durant el qual s'aplica un conveni col·lectiu després de la finalització de la seva vigència temporal i fins que no n’hagi un de nou.


Quina és la ultraactivitat d'un conveni?
Fins a l'aprovació de la darrera Reforma Laboral, els convenis col·lectius es continuaven aplicant indefinidament fins a la signatura d'un de nou. Però mitjançant el Real-Decreto ley 3/2012 es va modificar l'article 86.3 de l'Estatut dels Treballadors, quedant redactat de la següent manera:

"Transcorregut un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s’hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquell perd vigència, llevat que hi hagi pacte en contra, i s’ha d’aplicar, si n’hi ha, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que sigui d’aplicació."

Què passa quan finalitza la vigència temporal d'un conveni col·lectiu?

1.     Que no hi hagi denúncia expressa per cap de les parts negociadores. Llavors el conveni es prorroga any rere any, fins que alguna de les parts el denunciï.
2.     Que sí que hi hagi denúncia expressa i comenci el període d'ultractivitat.

Què pot passar amb el nostre conveni en aplicació de la Llei 3/2012?

CCOO hem defensat que la pèrdua de vigència a l’any de la denúncia  de conveni no és d’aplicació si el conveni col·lectiu ja vigent a 8 de juliol de 2012 conté una clàusula expressa de pròrroga de la seva vigència fins a la signatura del nou conveni col·lectiu, amb el que no s'acciona el mecanisme dels 12 mesos màxims de vigència.

L’actual Conveni de Tallers estableix al seu article 4: “Els articles normatius del conveni continuaran vigents des de la denúncia del present conveni fins a la signatura del proper”.

Des de l’aprovació de la Reforma Laboral, ni experts en dret laboral ni jutges han interpretat que de l’actual article 86.3 de l’ET se’n desprengui que aquells convenis que tenen una clàusula de pròrroga, com la del nostre article 4, perdin la seva vigència. Les sentències, fins i tot d’altes instàncies judicials, com l’Audiència Nacional, avalen la continuació de la vigència amb clàusules semblants, doncs consideren que queda clara la voluntat de les parts, a l'hora de negociar i signar el conveni, del manteniment explícit del conveni fins a la signatura d'un de nou.

Per tant, tenim gairebé garantit que el nostre conveni es continuarà aplicant de forma indefinida fins a la signatura d'un que el substitueixi.

Però a més d'aquesta protecció, la darrera sentència del Tribunal Suprem, encara per analitzar, considera que fins i tot, en el cas que no existeixi una clàusula de vigència indefinida, les condicions per a tot el personal contractat abans de la finalització del temps pel qual es va signar el conveni, s'han de continuar aplicant individualment a aquells treballadors. Aquesta sentència és una molt bona notícia, ja que deixa els empresaris sense una de les eines més poderoses que li van donar els partits que van aprovar la Reforma Laboral (PP i CiU, entre d'altres): deixar morir un conveni i utilitzar el xantatge contra els treballadors de, o bé signar un conveni de renúncies, o bé aplicar-los un conveni d'àmbit superior, normalment amb pitjors condicions (de vegades el propi Estatut dels Treballadors amb el seu Salari Mínim Interprofessional).

CCOO ens hem mantingut fermes durant aquest darrers dos anys, sense caure en aquestes amenaces que podrien haver acabat amb la utilitat de les pròpies organitzacions sindicals.