16 d’abril de 2015

Pública: Llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos a la borsa de treball de personal docent (2015)


Llista d'admesos i exclosos

A partir de divendres 17 d'abril, les persones que consten a la llista definitiva de la borsa, participen en els nomenaments telemàtics ordinaris.


Qualsevol consulta, les persones afiliades s'han de dirigir a CCOO, per telèfon, per correu electrònic... Atenció personalitzada!


Una vegada publicada la llista provisional, les persones admeses ja formen part de la borsa i participen en els nomenaments telemàtics ordinaris


Vols estar al dia?:

Temes que són del teu interés:


I també al facebook...: ens pots trobar als següents grups:


 • Termini per tramitar la sol·licitud d'inscripció a la borsa: del dia 21 de gener fins al 9 de febrer de 2015, ambdós inclosos.  (DOGC convocatòria)

   • Documentació: Juntament amb la sol·licitud cal presentar la documentació justificativa dels requisits i els mèrits al·legats (la llista de documents s'especifica a l'aplicació en tramitar la sol·licitud).
   • Web Departament

   Número d'ordre

   • El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2014-2015. Al llarg del curs 2014-2015 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2014, del 20 al 27 d'octubre de 2014, del 26 de gener al 2 de febrer de 2015 i la darrera setmana de març de 2015.

   Terminis: del dia 21 de gener fins al 9 de febrer de 2015, ambdós inclosos.  


   • Termini per tramitar la sol·licitud d'inscripció a la borsadel dia 21 de gener fins al 9 de febrer de 2015, ambdós inclosos. 
   • Termini per presentar la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats: 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud.

   • L'aplicació genera un formulari que, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats, s'ha de presentar en el termini màxim de 10 díes hàbils (comptats a partir del día de la tramitació telemàtica de la sol·licitud) en algun dels llocs següents:
   • Publicació de la llista provisional de persones admeses o excloses: 
   • Publicació de la llista definitiva de persones admeses o excloses:
   • Les persones que no presenten aquesta documentació en el termini establert queden excloses.


   Requisits per a la incorporació


   • Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea.
   • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
   • No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat.
   • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
   • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament. 
   • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
   • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.   Requisits
   Requisits generals
   • Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea.
   • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
   • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar.
   • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
   • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.
    • Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l'any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
   • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
   • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.

   Requisits específics per a cada cos


   MOLT IMPORTANT:

   Formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent 

   A partir de l’1 de setembre de 2015, les persones que formin part de la borsa de treball de personal docent per especialitats del cos de professors tècnics de formació professional hauran d’acreditar la formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent que s’estableix a l’apartat 1.1.f) de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, i l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.


   Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015:
   6.5 Formació pedagògica i didàctica.
   D’acord amb el que estableix l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, les persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster regulats per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, hauran de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2015.
   Documentació, tenint en compte els requisits anteriors..:

   IMPORTANT: L'aplicació genera un formulari que, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats s'ha de presentar en el termini màxim de 10 díes hàbils (comptats a partir del día de la tramitació telemàtica de la sol·licitud) en algun dels llocs següents:
   • Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
   • En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
   • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre o mestra o de professor o professora d'educació secundària.
   • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). Les persones que tenen la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, han de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o, si no el tenen, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels cassos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
   • Certificat mèdic ordinari que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta, expedit per qualsevol metge o metgessaa de família dels centres d'atenció primària. El Certificat mèdic ha de fer constar que "no es pateix cap malaltia ni estar afectat de limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta."
   • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.  En el document que es genera al final de l'aplicatiu surt la declaració jurada que s'ha de lliurar.
   Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.


   DOGC 17 de desembre de 2014: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats. (DOGC)

   Ensenyaments que podeu impartir
   Accés a la consulta per titulació

   Titulacions per impartir un ensenyament
   Accés a la consulta per cos i especialitat   Requisits
   Requisits generals
   • Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea.
   • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
   • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar.
   • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
   • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.
    • Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l'any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
   • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
   • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.

   Requisits específics per a cada cos

   Tot el que vulguis saber sobre el professorat interí i substitut (clica sobre la imatge):


   Imprescindibles del Professorat interí i substitut