26 de juny de 2015

Ensenyament públic. Retribucions pel 2015. Complements per càrrecs unipersonals. Consulta la nòmina

Aquestes són les retribucions per càrrecs unipersonals en l'ensenyament públic per l'any 2015: 


Llegeix i descarrega aquí el Full d'Actualitat (pdf)


CCOO

Escoles d’educació infantil i primària. Centres específics d’Educació Especial. Zones Escolars Rurals. CFA-AFA (Adults):

Tipus de centre
CÀrrecs
Mensual
 Mestres> 33 o 3 línies
E. Especial: mestres> 10 (Tipus E)

Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a responsabilitats Addicionals(*)
705,34
440,55
178,80
24<mestres<32 o 2 línies
E .Especial: mestres<9 (Tipus F)
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
666,29
417,72
167,25
Col·legis de 20 a 23 mestres
20 < Mestres<23 (Tipus G)
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinació
573,38
379,32
147,09
10< mestres<19 o 1 línia
i Zones Escolars Rurals(Tipus H)
CFA > 6 mestres
Direcció
Cap d’estudis/Secretaria
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
483,98
343,55
113,31
Col·legis d’estructura cíclica
O de 4 a 9 mestres (Tipus I)
Direcció
Secretaria
337,81
230,55
Col·legis d’estructura unitària o d’1 a 3 mestres (Tipus J)  CFA =< 3 mestres
Direcció
244,24

(*) Els coordinadors/es amb responsabilitats addicionals els tenen els centres amb projectes d’autonomia.Complements de càrrecs unipersonals Instituts d’Ensenyaments Secundaris, EOIs , EAPD:

Tipus de centre

Càrrecs
Mensual
IES amb més de 31 grups
EOI i Escoles d'Art de més de 75 professors/es (Tipus A)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals(*)
946,11
708,36
241,22
IES de 22 fins a 30 grups
EOI i Escoles d’Art de 50 a 74 professors/es (Tipus B)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
822,64
622,67
215,22
IES de 12 fins 21 grups
EOI i Escoles d’Art de 30 a 49 professors/es (Tipus C)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
704,52
537,00
189,20
IES i SES de fins 11 grups
EOI i Escoles d’Art de menys de 29 professors/es (Tipus D)
Direcció
Cap d'estudis/Secretaria/ C. Pedagògic/a
Coordinador/a responsabilitats Addicionals
651,32
494,57
183,99Serveis educatius (1)
Mensual
Director/a  ( 381,38 € + 422,28 € )
Responsable d’extensió CRP
Adjunt a director CREDA
Personal docent en llocs d’EAP, CRP, i CdA
Mestres audició i llenguatge CREDA i visuals
Personal en centres de protecció de menors
803,66
574,77
430,71
381,38
356,77
356,79


(1)  Inclou l’increment per lloc de treball itinerant contemplat a l’Acord 17-11-2005 i increment fons addicionals del 0,3% de l’any 2007.


Complements específics singulars de Coordinacions:
ELICS (primària i secundària)
248,45
Coordinadors/es (informàtica, riscos laborals ) (primària i secundària )
74,76
Coordinadors/es cicle, C. lingüístic, innovació educativa... (infantil i primària)
74,76
Tutors i tutores, mestres especialistes, tutor/a aula acollida, AFA i CFA
53,13
Tutoria ESO
74,76
Responsables taller adaptació escolar educació (infantil, primària, sec.)
53,13
Responsables d’unitats d’educació especial (primària, secundària)
53,13
Mestres itinerants escoles rurals / substituts comarcals
198,27
Mestres de Centres de Formació d’Adults
112,55
Caps de Departament (Secundària), coordinador Lingüístic
altres coordinacions (activitats extraescolars, innovació educativa, …)
74,76
Coordinador programa qualitat (cicles formatius)
205,03
Psicòlegs i Pedagogs EAPs i CREDA, Personal docent a CRP i CdA
381,38
Mestres en centres penitenciaris
329,53
Mestres en educació compensatòria
62,76


 Indemnitzacions per residència a la Vall d'Aran:
Mestres i professorat tècnic de FP
60,32
Secundària
83,73


Cal recordar que molts d’aquests complements van ser acords signats només per CCOO i amb la negativa de la USTEC i UGT
Cobrament d’estadis o sexennis
Acord 1992 signat només per CCOO
Pagaments triennis personal funcionari substitut i interí
Acord del 2001 Signat només per CCOO
Pagues extres al 100%
Acord dels 2007 Signat només per CCOO
Complement de tutoria pel personal substitut
Acord 2005 signat només per CCOO
Complements específics per coordinadors de cicles lingüístics, riscos laborals, informàtica, aules hospitalàries, hospitals de dia i personal itinerant
Acord 2005 signat només per CCOO
Increment del complement dels equips directius
Acord 2005 signat només per CCOO
Complement de tutoria i mestres especialistes a Primària
Acord 2005 signat només per CCOO
Cobrament d’estadis o sexennis del personal interí ( fins el 3r i possibilitat de negociació de la resta )
Acords del 2001 i 2005 signat només per CCOO

CCOO

Entrades relacionades


Notícies sobre les retribucions 2015: