8 de gener de 2015

Les pensions de classes passives (2015)  • La recent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 no ha introduït altres canvis significatius en les pensions de classes passives.


PER CONSULTES
- Demanar dia i hora al telèfon 93 481 28 42 o al correu apisabarro(ARROBA)ccoo.cat
- L’assessorament és gratuït per a les persones afiliades.

Per la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores,
CCOO som la respostaCANVIS LEGISLATIUS PER 2015: AUGMENT DEL 0,25%, PER SOTA DE L’IPC

La recent Llei 23/2013 ha introduït importants retallades en les pensions de la Seguretat Social per aquest any i els futurs. També ha eliminat en classes passives l’actualització de les pensions, segons l’IPC. A partir d'ara, pujaran el que s'estableixi en les corresponents lleis de Pressupostos Generals de l' Estat de cada any. Això vol dir que el govern ha fet desaparèixer el compromís legal pel qual les pensions no perdrien poder adquisitiu i que tant treball va costar conquerir en els anys 90.

PENSIONS DE JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA

A dia 1 de gener de 2015 segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d'acord amb l’article 28.2.b) del ja esmentat RDL 670/87, per aquells funcionaris acollits al RCP (tant en actiu com en excedència) que tinguin 60 anys d’edat i acreditin 30 anys de serveis efectius a l'Estat. El RDL 5/2013, publicat al BOE del 16 de març de 2013, que ha modificat les Jubilacions Voluntàries i Parcials del Règim General de la Seguretat Social, no ha modificat els requisits per accedir a aquesta modalitat de jubilació.


No sabem el que vol fer el govern actual sobre el futur d’aquesta modalitat de jubilació del RCP, ja que fins ara no s'ha pronunciat sobre la mateixa. El ja esmentat RDL 5/2013 ha suposat un enduriment en els requisits per accedir a les Jubilacions Anticipades i parcials en el Règim General de la Seguretat Social i, en alguns casos, també ha suposat reduccions de les quanties de les mateixes.

El govern ha establert uns nous criteris més restrictius per accedir a les jubilacions, lligats als anys que li faltin al treballador per assolir-ne l’edat de jubilació. En el Règim General de la Seguretat Social aquest avançament serà com màxim de 4 anys, en el cas de jubilació anticipada si és derivada del cessament involuntari del treballador. I l'avançament serà com màxim de 2 anys en els casos de jubilació per cessament voluntari del treballador i de jubilació parcial.

Per això no podem descartar que, a curt o mitjà termini, el govern endureixi els actuals requisits per a la jubilació voluntària dels funcionaris integrats en el RCP.

PENSIONS DE JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT
Aquests tipus de pensions es calculen de la mateixa manera que les ordinàries, però amb la important particularitat que es consideren com serveis efectius el període de temps que li resta al funcionari/a per assolir els 65 anys d'edat. Ara bé, hi ha un canvi important des de gener de 2009: les pensions per Incapacitat Permanent Total, si en el moment de la jubilació acrediten menys de 20 anys de serveis cotitzats, tenen una reducció sobre la quantia calculada, d'acord amb el següent quadre:
Anys de serveis cotitzats al moment de la jubilació
Percentatge de reducció de la pensió
Des de 19 fins menys de 20
5%
Des de 18 fins menys de 19
10%
Des de 17 fins menys de 18
15%
Des de 16 fins menys de 17
20%
Menys de 16
25%Aquesta reducció no afecta les pensions per Incapacitat per tota professió o ofici (Incapacitat absoluta), ni a les incapacitats totals produïdes o derivades d’ accidents laborals, ni a les ja concedides abans de l’1 de gener de 2009.


INCOMPATIBILITAT DE LES PENSIONS

Les pensions causades abans de l'1de gener de 2009 segueixen amb les mateixes incompatibilitats que tenien quan es van causar.

Al gener de 2009 van haver importants novetats. Les pensions de jubilació del règim de classes passives causades a partir de l'1 de gener 2009 van ser declarades incompatibles amb l'exercici de qualsevol activitat, per compte propi o aliena, que donés lloc a la inclusió de l'interessat en qualsevol règim públic de Seguretat Social. En la pràctica significava que no es podia cobrar una pensió de jubilació del RCP i treballar en qualsevol altra cosa. El canvi va ser que la incompatibilitat de les pensions s’estenia a tot tipus de treballs i règims.

Si el funcionari jubilat del RCP volia treballar en una activitat privada estava obligat a renunciar a la totalitat de la seva pensió de jubilació, que podia recuperar una vegada finalitzada aquella activitat.

Només s'exceptuaven d’aquesta incompatibilitat els pensionistes jubilats per incapacitat total, que podien cobrar la pensió i realitzar una activitat diferent a la que realitzaven com funcionaris. Però mentre estan treballant, l'import de la pensió reconeguda es reduirà al 75 % de la quantia corresponent, si acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l'estat, o al 55%, si haguessin cobert menys de 20 anys de servei en el moment de la jubilació.

El RDL 5/2013 ha establert que les pensions originades a partir de l'1 de gener de 2009, de les persones que hagin arribat als 65 o més anys d'edat i amb 35 o mes anys de serveis reconeguts, seran a partir del 17 de març de 2013 compatibles amb la realització d'activitats privades per compte propi o aliena, que donin lloc a la inclusió de l’interessat en qualsevol règim públic de Seguretat Social. En aquest cas i durant el temps que romangui en aquesta situació, el funcionari jubilat ha de percebre el 50 % de la pensió que té assignada. Cada any aquest 50% es revaloritzarà en el percentatge que s'estableixi.

Una vegada finalitzi l'activitat privada, el funcionari jubilat recuperarà la pensió en la seva integritat, amb les revaloritzacions que s'haguessin produït. El nou període treballat una vegada jubilat no donarà lloc a la millora de la pensió.

En resum, el canvi que ha introduït el RDL 5/2013 és que permet a alguns jubilats amb posterioritat al'1 de gener de 2009 i que s’hagin jubilat als 65 anys i 35 o més anys de serveis, la possibilitat de treballar en una activitat privada, cobrant la meitat de la pensió. Per tant, els jubilats voluntaris estan exclosos d’aquesta possibilitat.

En el RGSS la situació és diferent. Des d'agost de 2011, després de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, la percepció de la pensió és compatible amb la realització de treballs per compte propi (autònom), si els ingressos totals anuals que percebin no superen el Salari Mínim Interprofessional, en còmput anual. I els que realitzen aquestes activitats no estan obligats a cotitzar a la Seguretat Social ni generen dret a noves pensions.