14 de gener de 2015

Recuperació de la part meritada de la paga de Nadal de 2012: Situació per comunitats autònomes

Recuperació de la part meritada de la paga de Nadal de 2012: Situació per territoris a 12 de gener 2015
  • La Generalitat de Catalunya (campiona de les retallades, ja que 2013 i 2014 també ens ha robat dues pagues més), és la única, juntament amb Andalusia, que de moment no ha arribat a cap acord de recuperació. Tota la resta de governs autònoms ja han acordat amb els sindicats recuperar la part meritada. 
  • Les treballadores i els treballadors de l’educació hem estat molt per sobre del que ningú ens podia demanar. La Generalitat respon a la nostra dignitat amb una nova humiliació.
  • Full en format  PDF (+)


Tema relacionat:Territori
Norma
Situació
Administración General del Estado
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
 Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015
Disposició addicional dotzena.
Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.

És norma bàsica i habilita les diferents AAPP a pagar la part meritada de l'extra de desembre de 2012.

La Resolució preveu que per al cas de l'AGE l'abonament es produeixi en la nòmina de gener de 2015.


Afecta el personal de Ceuta, Melilla i Exterior
Andalucía
Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.
No es contempla de moment la recuperació dels 44 dies meritats de l'extra de desembre de 2012
Aragón
Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015

Disposició addicional trenta.
Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Comunitat Autònoma d'Aragó
Asturias
Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015.
Disposició addicional Primera. Recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Canarias
Acuerdo del consejo de Gobierno
Acord  de recuperació
Abonada a l’abril de 2014.
Cantabria
Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015
Disposició addicional onzena. Recuperació de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012
Castilla la Mancha
Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015
Disposició addicional divuitena. Recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012. El Personal laboral ja la va cobrar el febrer de 2014, per sentència guanyada per CCOO.

Es rebrà al primer trimestre de 2015
Castilla y León
Acuerdo de 10 de abril de 2014
Acord de recuperació
Cataluña
No s'ha aprovat, encara, la llei de pressupostos per al 2015. Seguim pressionant!
De moment, sense Acord de recuperació.
Pressupostos contemplen cobrar totes les pagues de 2015. Però recordem que ens van pendre la de 2013 i 2014.
Extremadura
Acuerdo de marzo de 2014

Acord  de recuperació.
Galicia
Ley 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2015
Disposició addicional dissetena. Recuperació de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012 del personal al servei del sector públic de la Comunitat Autònoma de Galícia. Fan una "estranya interpretació" de la part meritada (22 dies de la paga extra + 7 dies de les pagues adicionals...)
Illes Balears
Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015.
Article 15. Recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.
Madrid
Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015.
Disposició addicional setzena.
Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal al servei del sector públic de la Comunitat de Madrid. La cobren gener 2015.
Murcia

Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015.
Disposició addicional vigesimoséptima.
Recuperació de la paga extraordinària i pagues addicionals del mes de desembre de 2012 en el sector públic regional. La cobren abans de març de 2015.
Navarra
Presupuestos prorrogados desde 2012
S'avança la paga extra de juny de 2015:
Nota de premsa del Govern de Navarra

País Valencià
Resolución de 2 de septiembre de 2014,... Acuerdo de la Mesa General de Negociación i de la Generalitat, de personal funcionario, estatutario y laboral, sobre el abono de los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
Acord  de recuperació.

S'abona en la nòmina de gener de 2015
Euskadi
Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015.
Disposició addicional dotzena. Recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Rioja
Ley 6/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2015
Disposició addicional vuitena.
Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic comprès en la Llei 3/2003, de 3 de març, d'organització del Sector Públic de la Comunitat Autònoma de la Rioja