13 de març de 2015

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública (4 de març de 2015)

Aquest és el resum de la Mesa Sectorial d'educació en la seva reunió celebrada el dia 4 de març de 2015 Descarrega aquí el Resum en pdf

1.- Ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016

Calendari continuista que manté les línies general dels últims cursos.
Inici d’activitats dels centres educatius i del professorat : dia 1 de setembre del 2015 i cessament de les activitats no abans del  30 de juny.

a) Calendari :
Primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny  i curs de formació específic per l’accés a aquests cicles: començaran el 14 de setembre.
Cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, els curs de formació específic per l’accés a aquest cicles començaran no més tard del 21 de setembre.
Els ensenyaments de règim especial (llevat de les escoles oficial d’idiomes i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults tret de la formació instrumental, català i castellà que començaran no més tard del 28 de setembre), començaran  no més tard del 21 de setembre.
b) Horari .
Els horaris de tots els centres continuen essent els mateixos que tenien els curs 2014-2015.
Les classes finalitzaran el 20 de juny llevat de les dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord a la seva programació.


CCOO demana que s’autoritzi la jornada continua dels centres de primària que presenten un projecte aprovat pel Consell escolar i consensuat amb la comunitat educativa de cada centre

c) Vacances escolars :

Nadal : del 23 de desembre de 2015  al 7 de gener de 2016, ambdós inclosos.
Setmana santa : del 19 al 28 de març.
Els centres podran establir 3 dies de lliure disposició.
Els que determini el departament d’Empresa i ocupació i els dos dies de festa local.

d) Altres modificacions

La direcció del centre públic o la titularitat del centre privat podrà adreçar als SSTT la sol•licitud per organitzar la jornada contínua, que podrà començar a partir del 6 de juny....

CCOO proposa que aquesta jornada contínua comenci el primer dia lectiu de juny

e) Modificacions excepcionals

CCOO demana siguin admeses les peticions de modificacions excepcionals que comporti un  horari escolar en jornada contínua presentades pels centres de primària i secundària que consensuadament amb la comunitat educativa i amb l’aprovació del Consell escolar del centre li facin arribar.


2.- Resolució per la qual es regula el procediment telemàtic per  a la comunicació de llocs vacants o per a substitucions i la formalització de nomenaments de personal interí docents per parts de les direccions dels centres educatius públics dels SSTT Maresme-Vallès Oriental.

Pla pilot al Maresme-Vallès Oriental.
Aquest procediment no pretén substituir els nomenaments telemàtics, hauran de coexistir els dos.
No es podran seleccionar substituts/es abans dels començament d’una substitució.

Els directors del centres educatius públics als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, hauran d’accedir a l’aplicació informàtica de Propostes dels directors mitjançant usuari i contrasenya per a la comunicació als Serveis Territorials dels llocs de treball per als quals cal el nomenament d’un interí o substitut.
Els llocs de treball que intervenen en el procediment són les vacants i substitucions que es produeixin durant el curs escolar.
Les persones que han de participar són les que consten en el registre informàtic com a integrants de la borsa de treball de personal docent.
Procediment :
El director del centre comunica als SSTT els llocs de treball que cal de cobrir.
Els llocs de treball s’han d’informar amb les seves dades identificatives  (centre, especialitat, jornada...).
Els SSTT validen les dades informades. Les Direccions poden decidir que la substitució es realitzi pel procediment telemàtic general.
Per a formalitzar els nomenaments a proposta, les direccions faran una selecció d’entre una relació de 20 candidats (subministrada pels SSTT) que acreditin els requisits del lloc de treball i que s’adeqüin a les peculiaritats del centre i al seu projecte educatiu, que estiguin en situació de disponibilitat  i que tinguin informades peticions coincidents amb les dades de la vacant.
En cas de vacant els candidats hauran d’acreditar haver prestat serveis un mínim de 12 mesos.
El director procedirà a la valoració dels mèrits dels candidats i convocarà com a mínim els 3 candidats amb millor puntuació per tal de realitzar una entrevista personal. L’entrevista serà opcional en el cas del que el candidat hagi prestat serveis en el centre amb anterioritat.
El director comunicarà telemàticament als SSTT el nom i cognoms de les persones designades, fins un màxim de 3 ordenades de major a menor puntuació.
Els SST comunicaran el nomenament al primer candidat seleccionat i aquest acceptarà el nomenament accedint a la pàgina web, en el termini d’1 hora a partir de la comunicació.

Una vegada finalitzat el nomenament la direcció del centre podrà fer la proposta de no continuïtat del personal substitut, això significarà que aquest docent no podrà exercir les seves funcions en aquest centre durant un curs.

Posicionament del CCOO davant aquesta resolució provisional.

En el seu moment ja vam demanar la retirada del Decret 39/2014 de 25 de març, pel qual es regulen  els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball  i del Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció de centres educatius públics i del personal directiu professional i ens ratifiquen en la seva retirada.

Creiem que aquest procediment telemàtic per comunicar i formalitzar els nomenaments del personal interí per part de les direccions dels centres docents com a màxim s’hauria d’aplicar als llocs de treball de perfil específic

Manifestem que el termini d’una hora per acceptar el nomenament és molt curt i sol•licitem l’especificació d’unes franges horàries per acceptar l’esmentat nomenament. Demanem també que això quedi reflectit a la resolució.

Entenem que no assistir a l’entrevista personal de cap manera pot significar una exclusió de la borsa.

Sol•licitem que aquest prova pilot al Maresme-Vallès oriental hauria de ser avaluada la Mesa sectorial.

Demanem que sigui contemplada la defensa i reclamació individual dels candidats no seleccionats.

Denunciem que no es reflecteix la capacitat d’intervenció de la representació legal dels treballadors. Hem de tenir la capacitat de poder visualitzar l’aplicatiu informàtic que tenen al seu abast les direccions del centres.

Defensem que s’ha de remetre les propostes de no continuïtat a les Juntes de Personal.3.- Resolució per la qual s’aprova el barem per a la valoració dels mèrits a tenir en compte per part de les direccions dels centres educatius públics paer a la formalització de nomenaments de personal interí docent per a cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar.

La valoració dels mèrits dels candidats s’efectuarà d’acord amb el següent barem:
1 Experiència en centres docents públics del Departament d’Ensenyament (màxim 4
punts)
1.1 Exercici de la docència: Puntuació màxima: 4 punts
Per cada mes d’experiència docent en el mateix centre: 0,10 punts
Per cada mes d’experiència docent en altres centres: 0.05 punts
1.2 Avaluació positiva: Puntuació màxima: 2 punts
Per cada curs lectiu amb avaluació positiva: 1 punt
2.Formació acadèmica i permanent (màxim 6 punts)
.1 Formació acadèmica
Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre : Fins a 2 punts.
Per cada títol de Doctor, Grau, Llicenciatura o equivalent, diferent a l’exigit per a l’ingrés al cos: 1 punt.
Per cada títol universitari oficial de Màster, titulacions de primer cicle o titulacions de segon cicle, diferents de l’exigit per a l’ingrés al cos: 0,5 punts.
2.2 Nota mitjana de les titulacions al•legades en l’accés a la borsa de treball del
personal interí docent. 
Puntuació màxima: 1,5 punts
De 6 a 7,50: 1 punt
De 7,51 a 10: 1,5 punts
.2 Formació permanent:
Cursos de formació inclosos dins el pla de formació del Departament d’Ensenyament relacionats amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: Fins a 2 punts
Per cada 30 hores de formació : 0,2 punts
2.4 Llengües estrangeres (nivell assolit segons MECRL): Puntuació màxima :2 punts
Nivell més alt assolit B2 : 1 punt
Nivell més alt assolit C1: 1,5 punts
Nivell més alt assolit C2: 2 punts
3. Altres mèrits (màxim 2 punts)
Superació del procediment selectiu
Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 6 i 7,49 : Multiplicar per 0,15
Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 7,50 i 10: Multiplicar per 0,20

 La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase del barem de mèrits és de 12 punts.

La valoració de la idoneïtat del candidat per al lloc de treball s’efectuarà mitjançant  entrevista dels candidats. En el cas que el candidat hagi treballat amb anterioritat en el centre educatiu, es podrà substituir l’entrevista per una valoració basada en el coneixement previ del candidat. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és de 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir en les 2 fases és de 17 punts4.-  Resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director/a dels centres educatius dependents del Departament d’ensenyament

Demà dijous 5 de març es  publicarà al DOGC el Decret de selecció de directors/es i el dimarts dia 10  sortirà publicada la Resolució

CCOO ja va demanar a les dues meses de setembre :
Pròrroga dels mandats per un curs.
Nomenament amb caràcter extraordinari per un any, tal i com recull la LEC.
 El Departament continua fent una aplicació de la LOMCE incomprensible.
De totes formes, continuem demanant una composició més equilibrada dels membres de la comunitat educativa en la comissió de selecció dels directors dels centres docents
Tanmateix, considerem prioritaris, en el procés de selecció,  els candidats destinats al centre. 
Demanem eliminar el requisit d’estar prestant serveis en un centre públic, en algun dels ensenyaments del centre al qual s’opta, amb una antiguitat en aquest d’almenys un curs complet en publicar-se la convocatòria. 

5.- Decret de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament

Se’ns informa que el 56 % dels funcionaris docents que ocupen la Inspecció d’educació no formen part del Cos d’Inspectors i que l’efecte de les jubilacions farà que en dos cursos el 70% no formarà part del Cos esmentat.
Per aquest motiu, es veu imprescindible la convocatòria d’un concurs de mèrits per ocupar temporalment i en comissió de serveis llocs vacants  d’inspector a les diferents inspeccions territorials.

CCOO entén que aquesta convocatòria està justificada, però que el caràcter d’ocupació de les vacants en comissió de serveis ha de ser excepcional. CCOO defensa una convocatòria d’oposicions al Cos d’Inspecció, oposicions que no es convoquen des del 2002.

6.- Suggeriment d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent (Presentat per CCOO).

Considerant que el termini per a la presentació de sol•licituds individuals de destinació provisional per al curs 2014-2015 dels diferents col•lectius va ser del 6 de maig al 3 de juny, i en el cas del personal acollit a l’art. 25 de la Llei 31/1995 LPRL, fins al 20 de juny, es planteja:

1. Acordar un calendari que permeti que el procediment per proposar la no continuïtat en el mateix centre per al curs següent d’un funcionari docent de carrera o en pràctiques destinat provisionalment s’iniciï i finalitzi abans que es publiqui la Resolució que dicti les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2015. Al personal funcionari interí se’ls aplicaria els mateixos termes.

2. Que tot el procediment es faci el mes d’abril. S’evitaria:
Que les persones afectades rebin la proposta de no continuïtat  durant el termini  de presentació de sol•licituds per a les destinacions provisionals, o quan ja s’hagi tancat el termini de presentació. 
Que no hagin de decidir precipitadament la participació en l’adjudicació de destinacions provisionals sense haver finalitzat el procediment de no continuïtat (amb implicacions que afecten a la vida familiar, logística de desplaçaments, despeses econòmiques, escoles dels fills...). 
Que les direccions tinguin temps per seguir el procediment amb correcció (informe de la direcció del centre, tràmit de vista i audiència, al•legacions, informe d’Inspecció i notificació de la Resolució de la direcció dels SSTT). 

3. Ampliar el termini d’al•legacions a fi que el personal afectat tingui temps per a conèixer els motius raonats de la no adequació al perfil del lloc de treball o la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. D’aquesta manera s’evitarien indefensions innecessàries.

A la propera Mesa se’ns donarà una resposta

7.- Altres
CCOO reitera la denúncia, que ja va fer el curs passat, respecte la situació de les persones que tenien una llicència sindical i, essent provisionals, el director no els feia una proposta de continuïtat. En aquesta situació no podien romandre al mateix centre (encara que volguessin). Això significa un greuge per aquestes persones i pel dret sindical.
CCOO proposa que la direcció faci una proposta de continuïtat al Propietari provisional que gaudeix d’una llicència sindical i aquesta recaurà immediatament en el substitut (en el cas que aquest desitgi continuar al centre).