21 d’abril de 2015

Pública: CCOO demana convocatòria de Mesa Sectorial específica sobre l'Institut Obert de Catalunya IOC


La Federació d'Educació de CCOO sol·licita la convocatòria d'una Mesa Sectorial urgent i específica sobre l'Institut Obert de Catalunya 

Full en format PDF (+)

El passat 18 de març es va fer públic l’Informe 1/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Per a CCOO, el contingut de l'Informe, els titulars de premsa, tal com s'ha recollit el tema, el comunicat de premsa que el Departament va fer, la manca d’informació del Departament al professorat i  resposta a les al•legacions  que s'han fet des del centre a l'informe previ de la Sindicatura, o la inquietud sobre el futur del centre..., són motiu de moltíssima preocupació. Creiem que el Departament no es pot desresponsabilitzar, o pitjor encara, tirar pilotes fora. Tampoc poden quedar sense resposta les  coses que s’han publicat i afecten a la credibilitat i professionalitat dels que treballen a l'IOC i a la pròpia imatge del centre.


A l’Informe es posen de manifest un seguit de pressumptes “irregularitats”. El Departament d’Ensenyament presenta un seguit d’al•legacions, que s’incorporen també a l’Informe, però que no el modifiquen, ja que “les al•legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que s’hi exposen”.


Fa un any, el 24 d’abril de 2014, l’Administració va presentar l’esborrany de resolució que pretenia regular la contractació del professorat col•laborador de l’IOC. Es va retirar a petició sindical ja que es pretenia començar a regular parcialment, “començant per la teulada”,  ignorant que des del juliol de 2012 havia d’estar regulat per Decret el propi centre, com indica la LEC. Ara bé, la proposta es va retirar amb el compromís de l’Administració de presentar el futur decret de l’IOC abans de finals de 2014.

Amb aquests antecedents, CCOO hem plantejat en Mesa sectorial (14/04/2015) les següents qüestions a l’Administració, que obrin el debat en profunditat i amb transparència sobre el que l’Informe detalla així com sobre la necessària regulació específica de l’IOC.

1. Coneixia el Departament les pressumptes “irregularitats” detectades a l’Informe 1/2015 abans de l’Informe?. Si és així, des de quan?. I per què no havia actuat per solucionar-les?. Quines responsabilitats tenen els responsables del Departament?. Què ha fallat?
2. La direcció de l’IOC, com qualsevol altra direcció d’un centre públic, presenta anualment tota la documentació als responsables dels SSTT i del Departament sobre l’organització, gestió econòmica i de personal, horaris, planificació, nomenaments, propostes de provisió, de continuïtat o incorporació …?. 
3. Des del Departament s’han presentat al•legacions a l’Informe del Síndic, amb data 23 de gener de 2015. Existeixen altres al•legacions a l’Informe realitzades des de la direcció de l’IOC?. Si és afirmatiu, per què no s’han incorporat aquestes al•legacions a l’Informe?.
4. El Departament al•lega que “disposa en un estat molt avançat de redacció l’esborrany del Decret” de l’IOC. Quan podrem conèixer i disposar de l’esborrany? Quan passarà per Mesa, recordant que es va comprometre a fer-lo abans de finals de 2014 i que la LEC preveu que hauria d’estar vigent abans de juliol de 2012?


La transcendència del que es detalla a l'Informe, sobre un centre públic i singular, referent a Catalunya i a tot l’Estat, i sobre les funcions, tasques i professionalitat de la direcció i docents del centre, ens porta a demanar amb urgència una Mesa sectorial específica per tractar de manera monogràfica l’IOC.


CCOO es compromet a portar a la Mesa les valoracions que el conjunt del professorat del centre faci sobre l’Informe, i a informar sobre el seu desenvolupament i  resultats. També es compromet a debatre i acordar  amb el professorat de l’IOC les propostes a incorporar en el futur decret. 

Us animem a contactar amb  CCOO Educació per fer arribar les vostres valoracions i propostes.