29 d’abril de 2015

Informe de la Sindicatura de Comptes sobre l'IOC (comunicat de la Direcció i Claustre)

Comunicat de la direcció i claustre de l'IOC (11 d'abril de 2015)

L'Informe que ha fet la Sindicatura de Comptes de 25 de febrer del 2015, sobre l'exercici del 2011, forma part dels procediments ordinaris de control als quals estem sotmeses les institucions públiques per garantir el bon ús dels diners dels ciutadans. En aquest sentit l'IOC va ser el primer interessat i col·laborador perquè es fes.


De l'Informe de la Sindicatura de Comptes no se'n va deduir cap actuació punible, sinó un seguit de recomanacions que copiem:

3.2. RECOMANACIONS

Per tal de millorar la gestió de l’IOC, la Sindicatura formula les següents recomanacions al Departament d’Ensenyament i a l’IOC:

1. Cal que, al més aviat possible, el Govern aprovi la normativa reguladora del centre singular d’educació no presencial previst en la LEC, que inclogui les competències dels seus òrgans de direcció i el seu règim d’autonomia de gestió.

2. L’IOC hauria d’implantar el sistema SAGA per a la seva gestió econòmica.

3. Cal que es facin les actuacions necessàries perquè els alumnes de l’IOC s’integrin en les bases de dades d’alumnes del Departament d’Ensenyament perquè hi hagi un control dels alumnes i dels preus abonats.

4. Seria convenient homogeneïtzar els preus dels estudis d’idiomes per corregir la situació actual en què els preus del nivell bàsic són preus públics i s’integren com a ingressos de l’IOC i els dels nivells intermedi i avançat són taxes i s’integren en el pressupost del Departament d’Ensenyament.

5. Seria convenient revisar les situacions administratives dels professors de l’IOC i corregir les situacions que no s’ajustin a la normativa.

6. Seria convenient fer una anàlisi de la capacitat docent, de la dedicació i de les tasques encomanades als professors propis de l’IOC i establir un marc regulador de les seves condicions de treball que reculli les especificitats pròpies del centre no presencial.

7. És necessari regular la figura del professor col·laborador: incloure la forma de determinar el seu nombre, la forma de selecció (que ha de complir els principis de publicitat, concurrència, mèrit i capacitat), el sistema retributiu i la durada de les col·laboracions.
A més, cal garantir el compliment de la normativa sobre incompatibilitats.

8. L’IOC hauria de revisar les seves despeses per identificar aquelles que puguin ser objecte de procediments de contractació i fer-ne les licitacions oportunes d’acord amb la normativa vigent.

D'aquestes vuit recomanacions només la darrera afecta directament l'IOC que ja està en procés de solucionar-la convocant un concurs públic per a la digitalització de les proves d'FP. La resta són competència del Departament d'Ensenyament i des de l'IOC ja fa anys que en demanem la resolució.Respecte a algunes possibles irregularitats que s'exposen a l'Informe i com ja vam transmetre al Departament d'Ensenyament en conèixer el Pre-Informe us volem fer saber que:

L'IOC utilitza una base de dades pròpia que no està integrada en les d’alumnes de centres docents públics del Departament d’Ensenyament perquè aquesta integració, malgrat les nostres sol·licituds, no ha estat tècnicament possible, però mitjançant el SIDIE el Departament té accés a totes les nostres bases de dades. De la mateixa manera l'IOC té aplicatius de Secretaria propis perquè el Departament no en disposa de cap que s'adapti a les nostres necessitats.

El 2011 no era obligatori utilitzar el SAGA per a la gestió econòmica del Centre i quan el Departament d'Ensenyament en va dictar l'obligació l'IOC va exposar i comunicar la impossibilitat tècnica d'aplicar-lo al Departament sense que rebés cap instrucció al respecte.

La gestió pressupostària no la pot aprovar el Consell Escolar del Centre, perquè, com sap el Departament d'Ensenyament, l'IOC no n'ha tingut mai. Tot i així, aquesta gestió és aprovada per l'equip directiu i el Claustre de professorat.

No és cert que no tinguem informació detallada sobre l'import abonat en concepte d'assegurança escolar tal i com demostren els fulls de liquidació a la SS.

El conveni amb el SOC, com no podia ser d'una altra manera, contemplava el pagament dels preus públics vigents i 40 euros per alumne de més a més. Aquests preus inclouen el pagament de l'assegurança escolar obligatòria.

En l'exercici 2011, objecte de l'Informe, l'IOC tenia un pressupost inicial i modificacions, que consten en el nostre arxiu i a les actes on es varen aprovar, però en la liquidació que es presenta al Departament d'Ensenyament no es demana que es presentin.

No tenim cap contracte de persones físiques sinó de serveis.

Tampoc és cert que no tinguéssim contracte de manteniment dels ascensors, l'IOC sempre n'ha tingut com correspon i com consta tant al nostre arxiu com en les despeses reflectides en la liquidació del pressupost.

L'IOC no ha utilitzat mai romanent que té finalitat específica per a d'altres usos.

L’any 2011 l’IOC va licitar el servei de neteja per procediment negociat i amb els models i instruccions que en aquell moment establia el Departament d'Ensenyament.

No és cert que l'horari del professorat fos de 25 hores, aquest és l' horari fix que no inclou l'horari no fix. L'horari del professorat de l'IOC era l'establert per a tots els centres de secundària. Actualment les hores de teletreball són 7 i no 12 com es diu a l'informe.

No hi hagut mai 47 professors sense dedicació lectiva en un període lectiu. Aquest error deriva de no haver entès els diferents períodes acadèmics dels diversos estudis impartits a l'IOC i d'algunes baixes laborals cobertes per personal substitut.

Les tasques docents del professorat a distància tenen característiques específiques respecte a la formació presencial i la seva comparació directa porta a interpretacions errònies.

És cert que per seleccionar el professorat col·laborador no es va fer cap convocatòria pública en què tinguessin accés tots els professors funcionaris i interins del Departament d’Ensenyament atès que el Departament d'Ensenyament no ha dictat cap normativa sobre aquest punt. Tot i així l'IOC té procediments aprovats pel Claustre per a fer aquesta selecció i que es troben inclosos en el seu sistema de qualitat. El Departament d'Ensenyament pot conèixer en tot moment tant els processos de selecció com les persones concretes que exerceixen aquesta tasca, d'altra banda,els seus honoraris queden inclososen els nostres pressupostos de despeses i en les liquidacions a Hisenda de l'IRPF.

És erroni que hi hagi dues-centes quaranta-una assignatures en què la totalitat dels alumnes han estat atesos per professors col·laboradors. Totes les aules de l'IOC compten com a mínim amb un responsable que és professor/a de plantilla de l'IOC i la seva ràtio depèn de les altres tasques que tenen encomanades.

Tant la liquidació del pressupost com els horaris del professorat són lliurats, com els de qualsevol Centre, als Serveis Territorials i a la Inspecció corresponent per a la seva verificació i validació.

Des de l'IOC, i atès que és molt important per al seu model de gestió, observem quehem rebut instruccions contradictòries, i també destaquem que l'Informe diu textualment: La quarta recomanació de la Sindicatura de Comptes vol posar de manifest la contradicció que deriva de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la qual a un mateix fet imposable (el servei d’ensenyament d’idiomes) se li aplica un preu públic o una taxa en funció del nivell. En opinió de la Sindicatura, els imports que els alumnes han d’abonar per la prestació de serveis docents d’idiomes a distància són preus públics perquè mentre la taxa té un caràcter de coactivitat, aquests serveis no són imposats sinó que es presten prèvia sol·licitud voluntària dels interessats i perquè l’ensenyament d’idiomes a distància també l’ofereixen altres centres del sector privat.

Hem documentat tots aquests aspecte davant del Departament d'Ensenyament tot i que aquest no ho hagi inclòs en el seu plec d'al·legacions ni ens hagi fet cap consulta al respecte.

Pel que fa als ingressos i despeses de l'IOC, cal dir que les liquidacions oficials, com la resta de documentació del Centre, poden ser consultades en tot moment en el nostre web i qui vulgui hi trobarà una justificació ben detallada.

Si en la liquidació oficial objecte d'estudi no hi figura el detall de moltes partides, que sí que va analitzar la Sindicatura de Comptes, és per complir amb la Llei de Protecció de Dades, però han estat a disposició del Departament d'Ensenyament i de la Sindicatura de Comptes i cap de les dues institucions no hi ha trobat cap irregularitat.

Aquests pressupostos no inclouen les nòmines del professorat i personal en plantilla, ni el servei informàtic de l'IOC que paga directament el Departament d'Ensenyament i que, per tant, l'IOC no inclou, com cap Centre públic, en el seu pressupost.

Direcció i Claustre de l'IOC (Font+)