16 d’abril de 2015

Pública: El jeroglífic de la nòmina de març de 2015

El jeroglífic de la nòmina de març

CCOO denuncia que l’acord de Govern per retornar la paga de 2012 als treballadors de la Generalitat incompleix el que va fixar la Mesa General de la Funció Pública


Als empleats públics catalans ens han robat més que a ningú. Ara que a la resta de CCAA retornen part de la paga de 2012, Mas, campió de les retallades, ens continua espoliant, ens humilia!. 

Ens han robat més que a ningú i ara Mas no ens torna el que és nostre!

 


Retorn del 24,04% de la paga de 2012. La Generalitat no ens torna el que és nostre!
En data 10 de març de 2015, el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar un Acord de Govern per al retorn dels 44 dies de la paga de 2012 als empleats públics. Mitjançant aquest Acord, el Govern torna a ordenar la minoració d’un 5% del salari anual de 2012.

La Generalitat no ha informat els i les representants legals dels treballadors i treballadores de com es calcularia aquesta minoració, malgrat que ho hem demanat per escrit.

En el cas dels treballadors i treballadores a pagament delegat de l’ensenyament concertat, es faria un retorn del 20% de la quantitat deixada de percebre, segons hem pogut saber que s’ha comunicat a les patronals. Tampoc els representants legals n’hem obtingut informació directa.

Per al personal de la universitat, encara no s’ha concretat data per al retorn de part de la paga.

CCOO ja ha anunciat recurs contenciós administratiu demanant l’anul·lació de l’acord de Govern que autoritza aquest nou atracament, i una vegada es coneguin i s’hagi pogut analitzar els criteris d’aplicació, presentaren les reclamacions que ens puguin permetre fer extensiva la seva aplicació a la resta de treballadors públics.

CCOO exigeix reunió de la Mesa General i reunió amb el conseller d’Economia.

El Govern de la Generalitat perjudica els seus empleats, directes i indirectes, més que cap altra comunitat autònoma. L’actuació del govern de la Generalitat en aquest assumpte és tan cruel com ridícula.

CCOO es posa a disposició de totes les persones que necessitin assessorament.


Recordem la història


28 de febrer de 2012. Acord de govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual retalla un 3% del salari anual per a tots els empleats i empleades públics de Catalunya, que s’estén als sectors concertats. La vicepresidenta afirma que és una mesura temporal i que no consolida.

29 de maig de 2012. Acord de govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual s’estableix una reducció equivalent al 5% de les retribucions percebudes l’any 2012, que substitueix la reducció recollida inicialment en l’Acord del Govern de 28 de febrer de 2012. Preveu l’aplicació fraccionada en dues pagues extraordinàries.

13 de juliol de 2012. Reial Decret Llei del govern d’Espanya mitjançant el qual Se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre. 24 de juliol de 2012 . Acord de govern de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest acord el Govern compleix el compromís de no acumular la reducció de les retribucions de manera que el personal públic de la Generalitat no tingui una afectació superior a la resta. I per això, en la nòmina del mes de desembre, en què s’aplicarà la supressió de la paga extraordinària prevista pel Reial decret llei al personal esmentat, es regularitzarà aquesta reducció mitjançant l’abonament d’una quantia per un import equivalent a la deduïda en el mes de juny segons els acords esmentats. En el mateix acord, el govern s’afanya a dir, però, que encara que la paga suprimida pel govern de l’estat fos inferior al 5% del salari anual, la reducció global serà com a mínim del 5%.

30 de desembre de 2014. Llei de pressupostos generals de l’estat. S’autoritza el retorn de 44 dies de la paga de 2012, corresponents a un 24,04% de la quantitat deixada de percebre, encara que molts col·lectius havien meritat més que 44 dies.

23 de gener de 2015. Compareixença de la vicepresidenta Ortega en la comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Anunci de pagament del 24,04% de la paga deixada de percebre a Catalunya.

26 de gener de 2015. Reunió de la Mesa General d’Empleats i Empleades de la Generalitat de Catalunya, on “les parts acorden abonar la part corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. Aquests primers 44 dies representen en tots els casos el 24,04% de l’import deixat de percebre per aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Aquest pagament es farà efectiu en la nòmina del mes de març de 2015.”

10 de març de 2015. Acord de govern mitjançant el qual el Govern torna a ordenar la minoració d’un 5% del salari anual de 2012.

13 de març de 2015. Els sindicats de la mesa demanen reunió urgent per demanar el mecanisme de càlcul, que és impossible deduir de l’acord de govern. No hem tingut resposta.


L’actuació del govern en la regulació d’aquesta retallada salarial no respecta el mínim decòrum institucional.