3 de maig de 2015

Mesa sectorial el proper 6 de maig: vacants a la inspecció d'educació de Catalunya


Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 6 de maig de 2015

Hora: 11:30 h

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).


Ordre del dia:1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 03/2015 corresponent a la sessió del dia 18 de març de 2015.


2.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xxxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

3.- Torn obert de paraules