25 de juny de 2015

Pública: Procediment petició reduccions de jornada (2015-2016)

Procediment petició reduccions de jornada. 


Reducció de dues hores lectives setmanals per als docents majors de 55 anys (curs 2015-2016)
MODELS d'instàncies

 • Sol·licitud de reducció de jornada - 880Kb 
  • ·Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda.
  • ·Tenir cura d’un o una familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial.
  • ·Interès particular (50% de les retribucions).
  • ·Disminució de dues hores lectives per al personal que té entre 55 i 64 anys.
  • ·Disminució de dues hores d’activitats complementàries per al personal que té entre 55 i 58 anys.
  • ·En situacions de violència de gènere.
  • ·Tenir cura d’un o una menor afectat per malaltia greu.
IMPORTANT: La sol·licitud d'aquestes reduccions de jornada queda de manera permanent establerta segons es regula a aquesta resolucions. Per tant, enguany NO es publicarà una nova resolució, ja que continuarà vigent la del passat curs...
Podeu trobar informació de:
 • 1. Procediment per a la tramitació de les següents reduccions de jornada (curs 2015-2016). Sol.licituds: amb antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de la reducció
 • 2. Procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular (curs 2015-2016).  Sol.licituds: abans del 31 de maig
1. Procediment per a la tramitació de les següents reduccions de jornada:

Tipus de reducció:

 • per cura d’un fill o filla menor de sis anys,
 • per cura d’un fill o filla menor de dotze anys,
 • per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda,
 • per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial,
 • per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.
Sol.licituds: amb antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de la reducció.

Durada: la durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
1.1 L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s’aculli a una reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluacions i d’altres que siguin preceptives i degudament convocades.

1.2 A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.

1.3 Per tal de garantir el normal funcionament del servei docent, que requereix planificar l’organització de l’horari del substitut, i alhora la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret a l’educació, les persones interessades a acollir-se a una reducció de jornada hauran de presentar una sol·licitud, el model del qual es trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina d’intranet del Departament d’Ensenyament. Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Durant el període de gaudiment de la reducció de jornada no es podrà modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el què s’hagi renunciat.
La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del director/a del servei territorial corresponent o del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Aquestes reduccions de jornada són incompatibles amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada.

2. Procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular

Tipus de reducció:
 • Reducció de jornada per interès particular
Sol.licituds: fins al 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent.

Durada: Aquesta reducció t´r una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha depresentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què depengui o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona fins al 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.

2.2 El director territorial o el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha d’emetre, en un termini màxim de 15 dies, la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada, qui presentarà la resolució al director del centre on estigui destinada durant el període de gaudi de la reducció.

2.3 No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

2.4 La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s’haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina d’intranet del Departament d’Ensenyament, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

2.5 No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l’equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

2.6 L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d’incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i es incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d’empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s’actuarà amb criteris rotatoris.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.


3. Reducció dues hores majors 55 anys:


NOVETAT (2 de juny de 2015):
La reducció de les 2 hores lectives als majors de 55 anys va ser fruit de l'Acord de CCOO (Acord del 2005!). Posteriorment, el Departament va retallar la reducció de manera unilateral...


Annex de la Resolució

-1 Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

1.1 Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal docent que tingui entre 55 i 58 anys.

1.1.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, segons les especificacions següents:


 • En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a 3 hores.
 • En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.
 • En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent del cos de mestres, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix, que passen a 1 hora.
 • En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.
 • En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores.


1.1.2 Les activitats que s’hauran de realitzar durant aquestes dues hores són les que s’especifiquen a continuació:


 • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.
 • Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.
 • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
 • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.
 • Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.
 • Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.


1.1.3 El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de 2 hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

1.2 Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys.

1.2.1 El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació:


 • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.
 • Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.
 • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
 • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.
 • Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.
 • Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.


1.2.2 El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

1.3 Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries o d’hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats.

1.4 L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any es què es demana la reducció.

1.5 La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries o d’hores lectives és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

1.6 Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.


-2 Procediment per sol·licitar la reducció de dues hores de la jornada lectiva o de les activitats complementàries segons correspongui per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

2.1 Les persones interessades en acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o al/a la director/a dels serveis territorials de què depenguin, no més tard del 31 de maig anterior a l’inici del curs per al qual es sol.licita.

El model de sol·licitud es trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina d’intranet del Departament d’Ensenyament.

2.2 En un termini màxim de 15 dies, el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o el/la directora/a del servei territorial corresponent o ha d’emetre la resolució d’autorització, si escau, des de l’1 de setembre al 31 d’agost.

Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada i al/a la director/a del centre on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d’aquesta reducció.


RESOLUCIÓ ENS/1032/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys, i les condicions específiques de l'horari setmanal d'aquest personal.


Versió HTML Text i fitxa    Versió PDF PDF