28 de maig de 2015

Taules de correspondència entre certificacions d'idiomes i nivells assoliment

Nivells d'assoliment i certificació d'idiomes a Catalunya (+)

Marc Europeu Comú de Referència i Escoles Oficials d’Idiomes, curs 2012-13

L’objectiu del present document és presentar gràficament i de forma conjunta tant les certificacions com els nivells d’assoliment d’idiomes que existeixen en l’actualitat a Catalunya en relació amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i els que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes, regulats pel decret 4/2009. 


Aquestes taules s’han elaborat amb caràcter orientatiu pel que fa a correspondències entre nivells (i no només entre certificats), atesa la creixent utilització generalitzada dels nivells del MECR com a referència de domini en llengües i també en convocatòries i concursos d’institucions públiques i privades. 

Cal tenir en consideració el caràcter orientatiu de les taules, que s’actualitzen periòdicament, ja que la normativa d’homologació de títols i estudis de sistemes educatius estrangers de l’estat i de Catalunya no preveu l’homologació ni la convalidació de títols o cursos que no corresponguin a estudis amb validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual corresponen. 

En qualsevol cas, les pròpies institucions que han emès els certificats son les responsables de justificar la qualitat del procés seguit per emetre-les, d’assegurar-ne la seva veracitat i tenir a disposició del públic la documentació que ho justifiqui, tot fent-hi constar el nivell corresponent al Marc Europeu Comú de Referència. 

A títol orientatiu s’adjunta també la taula d’exempcions de test de nivell per accedir als ensenyaments d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya vigent per al curs 2012-13.Taules de correspondència entre certificacions i nivells assoliment

Taules d’exempcions de Test de Nivell