15 de juny de 2015

CCOO reclama la retirada d'un videojoc que consisteix en fer mal a un professor


La Federacio d’Educació exigeix a les administracions públiques que adoptin mesures urgents

La Federació d’Educació de CCOO reclama la retirada immediata del videojoc ‘Whack your teacher’, que recrea una aula escolar i que permet els jugadors, que representen a alumnes, colpejar, mutilar i fins i tot assassinar al docent utilitzant elements de la classe.


CCOO recorda que només a través de la dignificació de la professió docent és possible mantenir un sistema educatiu de qualitat, que, al seu torn, és requisit indispensable per a conformar una societat democràtica en la qual homes i dones puguin desenvolupar, en igualtat d'oportunitats, el seu màxim potencial.

Iniciatives com la d'aquest videojoc, que fomenta la violència, suposa un pas cap a enrere en l'esforç de la comunitat educativa per prestigiar una professió que, en els últims temps, ha estat maltractada per la política educativa del Govern i per aquest tipus d'iniciatives; l'únic objectiu és denigrar la tasca fonamental del professorat. A més, hem de remarcar l'agreujament del fet quan recentment hem hagut de patir la mort del company Abel.

La Federació d'Educació de CCOO fa una crida a les administracions públiques, als mitjans de comunicació, a les plataformes digitals de distribució de jocs i al conjunt de la societat perquè treballi de forma solidària en l'eradicació de tot tipus de violència i en la dignificació d'una professió de tant calat per el conjunt de la ciutadania.
Des de la Federación de Enseñanza de CCOO s'ha presentat denúncia  davant el jutjat de guàrdia, perquè obri diligències a través de la policia científica sobre el vídeo en el qual s'agredeix els docents.


AL JUZGADO DE GUARDIA DE MADRID

D. FRANCISCO JOSE GARCIA SUAREZ, con DNI: 2513976 F, y domicilio a efectos de notificación en C/ Ramirez de Arellano, nº 19 – 4º - 28043 de Madrid, en su calidad de Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO, según poder y representación que acreditará ante el Juzgado en el momento procesal oportuno, ante el mismo, DICE:

Que mediante el presente escrito viene a presentar denuncia por los siguientes hechos, en cuanto pudieran ser constitutivos de un delito de incitación a la violencia escolar contra el profesorado y  contra los derechos fundamentales, en base a los siguientes hechos:

En el enlace siguiente: 


Se lesiona al profesor, de 13 modos diferentes, golpearlo con una silla, quemar su cara, acuchillarle por la espalda, abrirle la cabeza.

Por lo anterior, 

DENUNCIA A LOS RESPONSABLES DE DICHO VIDEO, interesando la apertura de diligencias a fin de que por parte de la policia científica proceda a la averiguación del contenido, difusión y alcance de un video en el que INSTA y se propicia la violencia contra el personal docente.

En Madrid a 22 de junio de 2015.