17 de juny de 2015

CCOO torna a exigir el retorn dels diners que ens han tret: són nostres!

CCOO ha dirigit diversos escrits al Síndic de Greuges, així com als diferents grups parlamentaris, per tal de demanar-los que facin les gestions adients davant del Govern de Catalunya, per tal d'exigir que es donin les explicacions oportunes sobre la irregular forma d’abonament dels 44 dies corresponents a la paga de Nadal corresponen a l’any 2012 que s’ha abonat al personal de la Generalitat de Catalunya.


Igualment se’ls demana que  requereixin el compromís d’abonar correctament les quantitats que legalment correspongui, en defensa dels drets i interessos legítims de tot el personal de la Generalitat de Catalunya, que s’han vist novament lesionats per una actuació il•legal del nostre Govern. És a dir, la totalitat del 24,04% de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents, objecte de supressió en el mes de desembre de 2012.

CCOO recorda que el Parlament de Catalunya  havia instat al Govern a “fer totes les actuacions necessàries per a fer efectiu, durant el primer semestre de 2015, el pagament als treballadors públics de la Generalitat de l’equivalent a la part proporcional dels primers quaranta quatre dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012”

El mandat del Parlament és clar i determina de forma absolutament inqüestionable que els treballadors públics han de rebre la totalitat dels quaranta quatre dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012.
Malgrat això, el nostre Govern ha decidit que, en qualsevol cas i sigui quina sigui la decisió del Govern Central, apropiar-se del 5% de les retribucions del 2012 de tots i cadascú dels treballadors i treballadores de la Generalitat .

CCOO recorda als seus escrits  que el Govern de la Generalitat de Catalunya és l’únic govern de tot l’estat espanyol que ha aplicat aquesta mesura al seu personal, així com la confiscació de la paga, també, el 2013 i 2014.

Finalment incideix en el fet de que ens trobem davant un govern que aplica les normes sense ajustar-se a criteris legals, ni als principis que regeixen l’aplicació de les normes. Per això, i sense atendre a criteris competencials, aplica la legislació estatal quan li convé i, en canvi, quan la normativa estatal li resulta més desfavorable, no té cap perjudici en aplicar normes autonòmiques que el mateix Govern de la Generalitat havia deixat sense efecte.