15 de juny de 2015

Pública: Reducció de dues hores lectives setmanals per als docents majors de 55 anys (curs 2015-2016)

Reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016


Sol•licituds,  fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs corresponent.

  • Aquelles persones que havien demanat una reducció de dues hores no lectives pel proper curs 2015-2016 no cal que tornin a demanar-la. Les sol•licituds fetes fins ara seran tractades amb la nova regulació: La reducció serà de les hores lectives. Per aquest motiu permetran que la gent pugui anul.lar la sol•licitud feta, fins al 15 de juny.
Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

1. El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, que estigui destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament i que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa als alumnes, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació:


  • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.
  • Col•laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.
  • Col•laboració en activitats de biblioteca del centre.
  • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professors que inicien la funció docent.
  • Propostes d’innovació didàctica i col•laboració en projectes d’innovació.
  • Altres activitats necessàries per assolir els objectius de centre acordades amb els professors.


2. El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior, destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les activitats docents d’atenció directa als alumnes per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el o la cap immediat.


3. Les activitats setmanals assignades en substitució de les dues hores lectives  s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre.

4. L’edat mínima per gaudir d’aquesta reducció de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any es què es demana la reducció.

5. La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

6. Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en l’horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.


Procediment per sol•licitar la reducció de dues hores de la jornada lectiva per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys

1. Les persones interessades a acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar, per a cada curs, una sol•licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o, si escau, al o a la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol•licita.

El model de sol•licitud està disponible a la intranet, concretament, al Portal del centre del Departament.

2. En un termini màxim de 15 dies, el director o directora dels serveis territorials corresponents o, si escau, el o la gerent del Consorci d’Educació emetrà, si escau, la resolució d’autorització, de l’1 de setembre al 31 d’agost.

Aquesta resolució es comunicarà a la persona interessada i al director o directora del centre on aquesta persona estigui destinada durant el període de gaudiment de la reducció.ATENCIÓ: ACLARIMENT RESPECTE DE LA REDUCCIÓ DE LES DUES HORES LECTIVES:

L’apartat 1.6 de la resolució indica que : :" Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en l’horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació."

El text no diu que no es puguin assumir responsabilitats de direcció o de coordinació, sinó que parla d’incompatibilitats quan es "tinguin en l’horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació".
Això significa que : " sí que es pot tenir la reducció de dues hores lectives per a majors de 55 anys i ser nomenat coordinador/a de cicle, el que no es pot es afegir a les dues hores lectives per a majors de 55 anys , són les hores destinades a tasques de coordinació.


Temes relacionats