2 de juny de 2015

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública (28 de maig de 2015)

Resum de la mesa sectorial d'educació pública del 28 de maig d'enguany 0. PRÈVIA
En la prèvia, tots els sindicats de forma unitària fan una demanda de Mesa sectorial abans que finalitzi el curs per abordar el tema dels pactes sindicals, es dona una còpia  per escrit a l’administració. 
Per altra banda, es demana una resposta a la proposta que es va lliurar a l’Administració sobre les llicències sindicals dels interins i dels propietaris provisionals. L’Administració diu que encara no ens la poden donar tot i que en breu ens convocaran per abordar-la.

2.-  Resolució per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball del personal docent per el curs 2015-16.

Hi ha pocs canvis respecte a la resolució de l’any passat: 
Pàgina 8 de la resolució el punt 3.4 proves de capacitació: 
En el cas que no sigui possible nomenar una persona candidata que acrediti la idoneïtat o n’estigui exempta, es seleccionarà el candidat entre les persones que tinguin pendent l’acreditació de la idoneïtat, prèvia superació d’una prova de capacitació. Les proves es realitzaran en els centres on s’hagi de cobrir la vacant o la substitució. Les proves es realitzaran amb anterioritat a la data d’inici del nomenament. Per tal de seleccionar el candidat, els Serveis Territorials es posaran en contacte amb els candidats disponibles de l’especialitat, que tinguin pendent la realització de la prova, per ordre de prelació de la borsa de treball i fins un màxim de 6 candidats. Els candidats convocats i no presentats a la prova, seran exclosos de la borsa per aquesta especialitat llevat que al•leguin alguns dels motius previstos a la base 1.3.

Pàgina 10 de la resolució punt 6: Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacant en règim d’interinitat i substitucions a partir del dia 26 d’agost de 2015 nomenaran al personal interí i substitut que no hagin obtingut destinació a les adjudicacions provisionals del mes de juliol als llocs de treball vacants i substitucions que s’hagin produït amb posterioritat a l’esmentada adjudicació.
El punt 6.1.1 segueix dient que el llocs corresponents a les persones titulars d’una llicència seran coberts temporalment mitjançant una substitució. CCOO demana explicació de com quedarà coberta la llicència sindical. La resposta de l’administració és que l’alliberament sindical genera una vacant i així consta a tots els efectes.

Pàgina 13 de la resolució apartat d) ordre d’adjudicació dels llocs de treball.
El nou redactat ha introduït que els llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2015, així com les substitucions dels titulars d’aquests llocs, s’adjudicaran a partir del 26 d’agost pel procediment d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura previst a la base 6.3.2 d’aquest criteris. Durant el curs 2015-2016, està previst que s’adjudiquin telemàticament, una vegada finalitzada l’adaptació de l’aplicatiu de nomenaments. 
Els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic i d’atenció a la diversitat seran adjudicats amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que els llocs i centres de característiques especials, només seran assignats a les persones que, a la borsa de treball docent, ho hagin demanat expressament.

Pàgina 14 apartat 6.2 de la resolució, Nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres. (PROVA PLA PILOT). 
Continuarà la implementació progressiva i no ens han sabut donar una resposta exacte de fins quant estarà en prova ni si afegiran algun altre Servei Territorial ni quant ho farien. CCOO, a més de demanar una altre vegada la retirada de la prova pilot, hem tornat a demanar que l’avaluació d’aquesta prova passi per la Mesa per ser valorada. Cal determinar quina utilització ha tingut fins el moment l’avaluació de la prova pilot.  A més a més, CCOO torna a demanar que si no es retira la prova pilot almenys que només es pugui utilitzar per cobrir les places singulars.

Pàgina 16 apartat 6.5 de la resolució.
S’ha eliminat el període per presentar la certificació i per tant totes aquelles persones que no acreditin el màster no podran ser nomenades. 
Les organitzacions sindicals demanem una prorroga d’un any. Ens responen que han deixat el temps suficient tal i com es va acordar. Tot i així es dóna de temps fins el dia 20 de setembre per presentar l’acreditació i el que no faran serà aturar un nomenament ja en vigor. Si a dia 20 de setembre de 2015 algun candidat no té l’acreditació, se li comunicarà que no té habilitada l’especialitat fins que no l’acrediti. Continuarà en la borsa sense l’esmentada especialitat. 

Unitàriament Totes les organitzacions sindicals demanen que s’incorpori a la resolució el cobrament del mes de juliol del personal interí i substitut ja que l’acord de govern que no feia possible el cobrament estarà en suspensió el proper curs escolar. I per això demanem la incorporació d’aquest element dins la resolució. 
La resposta de l’administració ha estat que ara en aquest moment i donat que l’acord de govern encara esta actiu fins a 31 d’agost no podien incorpora-ho en aquesta resolució però que al llarg del curs es possible una modificació de la resolució ja que durant el curs l’acord de govern ja estarà en suspensió.

Es demana que les persones excloses que volen tornar a formar part de la borsa i han de passar una prova, aquesta estigui regulada tant en el contingut com el els terminis d’avís per a realitzar l’esmentada prova. 
Ens responen que s’està preparant una futura ordre amb el contingut de la prova.

Es demana que es cobreixin les baixes des del primer dia tal i com es feia amb anterioritat. 
Ens responen que es un fet que ve marcat pel Reial Decret i que no poden deixar d’acomplir-lo. Tot i això, ja varen posar un seguit de supòsits on les baixes serien cobertes amb antelació als deu dies que marca el decret.

També es demana que les baixes siguin cobertes a 1 de setembre i no al primer dia lectiu per poder preparar les classes i el curs escolar. 
Ens responen que les cobreixen des del primer dia lectiu i que ja és una excepció donat que el Reial Decret marca que es cobreixin després de deu dies lectius. Per tant, es seguirà fent com fins ara cobrint-les a partir del primer dia lectiu.

CCOO tornem a manifestar la importància de cobrir les baixes des del primer dia i, si el reial Decret ho impedeix, almenys que siguin cobertes totes a partir del segon o tercer dia. Això seria possible aplicant el mateix criteri que s’utilitza pels supòsits que ja s’estan duent a terme. Degut a la manca d’organització dels centres i a la manca de recursos, es cobreixen amb anterioritat als deu dies que marca el Reial Decret.

CCOO manifestem que les vacants produïdes a partir de 1 de març són cobertes com una vacant però amb data de finalització 30 de juny. Manifestem que si per temes de retribució la data ha de ser 30 de juny demanem que aquestes persones interines a tots els efectes i que ocupen una vacant (en teoria fins a 31 d’agost) se’ls comptabilitzin serveis prestats fins a 31 d’agost.


Personal funcionari docent entre 55 i 64 anys que tinguin més de 15 anys de serveis prestats en qualsevol nivell educatiu d’ensenyament públic no universitari pot disposar de la reducció de dues hores lectives setmanals dins de la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat. Aquestes dues hores no s’han de fer necessàriament al centre però si és així l’horari de casa en comptes de ser de 7,5 hores passaria a ser de 9,5  i ens han dit que hi ha un error d’escriptura i que ho resoldran.

Es farà un pròrroga per poder demanar-ho fins a 15 de juny.  Les sol•licituds fetes fins ara seran tractades amb la nova resolució i aquelles persones que havien demanat una reducció de dues hores no lectives, la tindran. La reducció, però, serà de les hores lectives. Per aquest motiu permetran que la gent pugui desestimar la sol•licitud feta amb anterioritat.

Les organitzacions sindicals demanen que aquestes hores siguin cobertes i sobretot en aquells centres on hi ha mes d’una sol•licitud. Ens responen que ho estudiaran i miraran de posar-hi solució.

Donat que s’està tornant a aplicar l’acord que encara esta en vigor de 2005 firmat en solitari per CCOO, demanem que com a part implicada se’ns convoqui a la comissió de seguiment de l’acord. 

4.- Creació d’un grup de treball per abordar els protocols d’actuació davant de situacions de conflicte i violència envers al professorat dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

El Departament emplaça a la part social per la creació del grup de treball tècnic format per: inspecció educativa, subdirecció general d’atenció a la comunitat educativa i suport a la infància, responsable de relacions sindicals, secció de prevenció de riscos laborals i la part social.

Des de CCOO, donem el vist i plau a la creació i a la participació sempre i quan es tinguin en compte les esmenes presentades al document, que bàsicament són:
  • Considerem que cal que hi hagi assessorament a la víctima des del primer moment realitzat per part dels tècnics jurídics dels Serveis Territorials pertinents. A partir d’aquí la víctima podrà valorar el fet de posar o no una denúncia i les seves conseqüències.
  • Estem en desacord en que l’assessorament estigui condicionat a l’existència d’una denúncia per part de la persona o persones afectades i al vist i plau del director o directora dels Serveis Territorials.

Abans de 15 dies s’iniciarà la creació d’aquest grup a traves de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals.


5.- Precs i preguntes 

Assistència a la reunió amb els docents del centre d’adults de Can Brians. 
Les organitzacions sindicals manifesten el malestar dels docents envers la Conselleria de Justícia a casa de diversos motius:
  • Estan ubicats en cel•les no condicionades com a aules, sense edifici específic com a escola. 
  • Hi ha alumnes que no poden assistir a les classes per falta de permisos i d’accessibilitat.
  • No tenen sala de professors.
  • Les condicions laborals són insostenibles i penoses. Hi ha avaluació de riscos fetes i desfavorables.
El professorat comunica mobilitzacions si la Conselleria de Justícia no els fa cas en la seves reclamacions: habilitar uns mòduls (que ja tenen al costat) com a escola ben condicionada i accessible per als alumnes. 
A més a més el professorat demana a la Conselleria d’Ensenyament el seu recolzament i la màxima pressió per intentar millorar la seva situació laboral.