10 de juny de 2015

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública (9 de juny de 2015)

Resum de la mesa sectorial d'educació pública del 9 de juny de 2015 

Podeu descarregar-vos el document aquí (pdf)1.- RESOLUCIÓ (pendent de publicació al DOGC), per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles i instituts per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

a) Novetats a la resolució de primària:


 • Increment de la plantilla en funció del nombre de professors que s’acullen a la reducció horària i que tinguin entre 55 i 64 anys.
 • A efectes de calcular la ràtio alumnes/grup igual o superior a 20 alumnes en les escoles d’oferta completa o en les escoles de recent posada en funcionament, per tal de diferenciar grups d’escolarització i desdoblament, l’esmentada ràtio és el resultat de dividir el total d’alumnes de l’escola pel nombre total de grups d’escolarització (sense comptabilitzar els grups de desdoblament). Tot i això, en cap cas, la plantilla d’una escola a la qual es comptabilitza algun grup de desdoblament pot ser superior a la plantilla d’una escola sense desdoblaments, si totes dues tenen el mateix nombre de grups d’escolarització a efectes d’oferta educativa.
 • Si en una ZER, per variació del nombre d’escoles que en formen part o per modificació del nombre total d’alumnes escolaritzats d’un curs escolar a l’altre, canvia de tram de càlcul previst, la variació en el nombre de docents assignats (increment o decrement) s’aplicarà, progressivament en dos cursos escolars sempre que es consolidi la modificació del nombre d’escoles i/o del nombre total d’alumnes.


b) Novetats a la resolució de secundària


 • Increment de la plantilla en funció del nombre de professors que s’acullen a la reducció horària i que tinguin entre 55 i 64 anys.
 • Increment del nom de llocs específics estructurals en relació a la Resolució del 2014 -15 ( una dotació més ).
 • Tots els instituts de màxima complexitat tindran assignada la tipologia C: tipologia alta (4 tipologies: estàndard, mitjana, alta i molt alta).CONSIDERACIONS DE LA FE-CCOO A la Mesa sectorial :

CCOO indica que encara es desconeixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles del professorat dels serveis educatius i els centres de persones adultes, que esperem amb anhel el Decret de provisió tant dels SSEE, com dels de persones adultes.


CCOO argumenta que ja ha arribat el moment de modificar, almenys, dos dels criteris de càlcul de les plantilles:

 • Mantenir l’ampliació horària de sis hores per a l’alumnat el curs 2015-2016 o implementar el suport d’escolarització personal (SEP) previst a l’apartat 7.a de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari.
 • Horari setmanal dels mestres d’atenció directa a l’alumnat i passar de les 25 hores a les 23 hores i del professorat de secundària de 20 hores a 18 h.


Tornant a la situació anterior al 2011 i als acords signat per CCOO al 2005 i 2007.


CCOO sol·licita que la reducció de l’horari lectiu al professorat que té mes de 55 anys s’adapti a la situació actual dels centres, ja que l’increment de la plantilla que planteja el Departament segueix els criteris anteriors als Acords de Govern on les circumstàncies de les dotacions de professorat eren molt diferents. La Federació d’Educació de CCOO fa la següent proposta:


Nombre total de professors amb reducció de 2 hores lectives
Proposta CCOO Secundària
Nombre total de professors amb reducció de 2 hores lectives
Proposta CCOO Primària
De 4 a 7
0,5
De 5 a 9
0,5
De 8 a 11
1
10 a 15
1
12 o més
1,5
16 o més
1,5
Menys de 4 però amb 2 o 3 de la mateixa especialitat
0,5
Menys de 5 però amb 3 o 4 de la mateixa especialitat
0,5

CCOO manifesta que les sol·licituds que presenten els docents demanant la reducció d’hores lectives no poden incloure un vistiplau de la direcció del centre, demanant en cas d’un vistiplau desfavorable que argumenti els motius. Com a màxim seria acceptable un assabentat.
COOO considera que totes els centres docents de màxima complexitat han de tenir el tractament de tipologia molt alta, amb l’objectiu de millorar l’atenció dels alumnes d’aquests centres amb les dotacions de professorat imprescindible.

2.- Torn obert de paraules

CCOO recorda que estem pendents de la convocatòria de 3 meses sectorials, que vam sol•licitar per escrit:
 • Mesa per a tractar sobre l’IOC, i la resposta a un seguit de preguntes que vam fer.
 • Mesa per tractar el tema de la Llotja
 • Mesa per tractar el tema de la situació del professorat de secundària, batxillerat i formació professional que no compta amb l’acreditació de formació pedagògica per a exercir la docència.