27 de juliol de 2015

Propostes de CCOO per una Catalunya social. Document per a les eleccions del 27 de setembre de 2015

Document per a les eleccions previstes per al 27 de setembre de 2015

El divendres 24 de juliol, CCOO ha presentat en roda de premsa les seves propostes i prioritats davant de les eleccions previstes per al 27 de setembre, dirigides als partits polítics.

26 de juliol de 2015

El Síndic de Greuges continua investigant l'atenció sanitària a l'alumnat als centres educatius

La Federació d'Educació de CCOO vam presentar una queixa al Síndic de Greuges al 2014, denunciant que s'estava obligant al personal educatiu, tant docent com de suport, a realitzar tasques sanitàries per a les quals no estava ni format ni contractat, amb el què no disposava de la protecció jurídica necessària. De la mateixa manera, s'estava conculcant el dret de l'alumnat a rebre una atenció educativa i sanitària de qualitat. 

24 de juliol de 2015

ACORD GOV/114/2015, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015.

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015. DOGC Núm. 6919 de 23 de juiol de 2015


L’article 33 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 estableix que en l’exercici del 2015 només es poden aprovar les ofertes d’ocupació pública que, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’ajustin a la taxa de reposició d’efectius establerta per la normativa bàsica estatal, i que enguany es fixa en un màxim del 50 per cent. Així mateix, autoritza a acumular la taxa de reposició d’efectius als àmbits i sectors que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials, de conformitat amb el que determini el Govern a aquest afecte.

Durant l’exercici 2015 s’han endegat un seguit de mesures que han permès recuperar parcialment determinades condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que es van restringir per tal de contribuir a la sostenibilitat pressupostària i financera de l’Administració de la Generalitat. Així mateix, l’Acord general de 10 d’octubre de 2005 sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat per als anys 2005-2008 determina que l’Administració de la Generalitat adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de reduir la temporalitat de l’ocupació pública fins assolir la màxima estabilitat possible del personal que hi presta serveis. Aquest mateix Acord preveu que les convocatòries subsegüents a l’oferta incloguin la possibilitat d’incrementar un 10 per cent addicional les places objecte d’oferta.

En aquest escenari esdevé cabdal orientar la política de personal a l’assoliment d’una administració més eficaç i que s’adreci específicament a la cobertura de les necessitats prioritàries en aquest moment. Així, mitjançant l’Acord del Govern de 21 d’abril de 2015 d’impuls de la professionalització, l’avaluació de l’acompliment i el retiment de comptes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Govern va encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb caràcter immediat i mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública, l’elaboració d’una proposta d’oferta d’ocupació pública en què es prioritzi la tecnificació de les plantilles i que es concentri principalment a reforçar les activitats de fiscalització interna, assessorament jurídic i control de l’assignació eficient dels recursos, així com les funcions finalistes orientades a l’atenció i assistència directa a les persones.

Els articles 56 i 59 del Text únic de la Llei de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, regulen la possibilitat d’incloure places addicionals i la garantia de la promoció interna, respectivament. L’article 60 del Text únic habilita les convocatòries de manera que si el nombre d’aspirants que superen els processos selectius és inferior al de places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pugui incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a l’inrevés.

Així mateix, la normativa bàsica d’aplicació preveu una reserva de, com a mínim, el 7 per cent del total de places ofertes perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat i el 2 per cent d’aquestes places s’han de reservar per a les que acreditin discapacitat intel·lectual. D’acord amb aquestes previsions normatives, i en atenció al contingut i funcions de les places objecte d’aquesta oferta, la reserva específica per a persones amb discapacitat intel·lectual es concentra en aquesta oferta en places de personal laboral de les categories corresponents.


D’altra banda, mitjançant l’Acord del Govern GOV/255/2010, de 9 de desembre, es va aprovar l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 de 156 places de l’àmbit funcional d’execució penal, amb la previsió de donar cobertura a les necessitats d’aquell moment. No obstant això, ateses les noves necessitats organitzatives sorgides en l’àmbit d’execució penal, escau revocar-lo i incorporar i actualitzar el seu contingut en el present Acord.


Els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com l’Agència Tributària de Catalunya, han efectuat la proposta d’oferta d’ocupació pública corresponent i el Departament d’Economia i Coneixement ha emès l’informe favorable.


Així mateix, s’ha donat compliment a allò que determina l’article 37.1.l) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Técnica de la Funció Pública ha emès l’informe favorable en compliment del que disposa l’article 7 del Text únic.

Atesos els articles 5.c) i 6.1.c) del Text Únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; l’article 117.2.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, i l’article 7.1.c) de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya;

A proposta de les persones titulars dels Departaments de Governació i Relacions Institucionals, d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament i d’Interior, el Govern

Acorda:

—1 Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 de 810 places, més 80 corresponents al 10% addicional, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix, conforme a l’annex del present Acord.

—2 El Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut aprovarà una oferta d’ocupació pública de fins a un màxim de 340 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin.

—3 En l’annex d’aquest Acord es determinen, per a cada cos i escala, i en els termes previstos en la normativa d’aplicació, les places que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna quan escaigui, les places corresponents al 10% addicional i les places reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat. L’annex preveu igualment l’oferta de places adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

—4 La resolució de les convocatòries referents a aquesta oferta comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d’oferta resti ocupada interinament, el cessament de la persona que l’ocupa, que s’ha de produir en prendre possessió el personal funcionari de nou accés.

—5 Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’han de publicar dins els terminis legalment previstos i s’ha de fer difusió d’aquesta publicació oficial a través del web corresponent, incloent-hi els actes que se’n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s’ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

—6 Revocar l’Acord del Govern GOV/255/2010, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 de 156 places de l’àmbit funcional d’execució penal per al cos de titulació superior, psicologia, i per a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració que requereixen disposar de la titulació de dret.

—7 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 21 de juliol de 2015
Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Annex

Oferta d’ocupació pública 2015


Personal funcionari

—Cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, escala bàsica, categoria de bomber, (grup C, subgrup C2): 139 places
Places addicionals (10%): 14
Total places: 153

—Cos superior d’inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 18 places
Places addicionals (10%): 2
Total places: 20
Places torn lliure: 10
Places promoció interna: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 1 plaça

—Cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): 36 places
Places addicionals (10%): 4
Total places: 40
Places torn lliure: 20
Places promoció interna: 20
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places

—Cos de professors d'educació de la Generalitat de Catalunya, professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1): 125 places
Places addicionals (10%): 13
Total places: 138
Via de reserva per a persones discapacitades: 7 places

—Cos de professors tècnics de la Generalitat de Catalunya, professors tècnics de formació professional (grup A, subgrup A2): 147 places
Places addicionals (10%): 15
Total places: 162
Via de reserva per a persones discapacitades: 9 places


—Cos de diplomatura, assistència social, de la Generalitat de Catalunya (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A2): 64 places
Places addicionals (10%): 6
Total places: 70
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A1): 73 places
Places addicionals (10%): 7
Total places: 80
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Escala superior d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A1): 39 places
Places addicionals (10%): 4
Total places: 43
Places torn lliure: 24
Places promoció interna: 19
Via de reserva per a persones discapacitades: 3 places


—Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 18 places
Places addicionals (10%): 2
Total places: 20
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, metges avaluadors (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, assistents socials (grup A, subgrup A2): 59 places
Places addicionals (10%): 6
Total places: 65
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educadors socials (grup A, subgrup A2): 41 places
Places addicionals: 4
Total places: 45
Via de reserva per a persones discapacitades: 3 places


Personal laboral


—Places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual: 24 places


23 de juliol de 2015

Publicació. Infosostenibilitat Núm. 81, 22 de juliol de 2015


Ja podeu llegir el número 81 de la revista Infosostenibilitat


Amb informació sobre:

22 de juliol de 2015

El Ministeri es manté ferm en l'aplicació de la LOMCE


El MECD ha publicat el RD 665/2015 que regula les especialitats docents i les matèries que pot impartir el professorat de secundària. La publicació respon a l'adaptació d'aquestes especialitats i matèries a la nova estructura recollida a la LOMCE.

El Departament d'Ensenyament, a hores d'ara, encara no s'ha pronunciat respecte de l'impacte que aquesta nova norma podria tenir en l'organització dels centres i de les plantilles a Catalunya per al curs vinent

Llegiu i descarregueu aqui el comunicat de la FE CCOO (pdf)

21 de juliol de 2015

El Departament d’Ensenyament vol aplicar la resolució que regula la reducció de jornada als majors de 55 anys en detriment dels drets dels docents i dels centres

El dret a la reducció de jornada és fruit de l’Acord subscrit l’any 2005 pel Departament d’Ensenyament i pels representants de la Federació d’Educació de CCOO.

20 de juliol de 2015

Debat a El Punt Avui TV. Els menors que abandonen els estudis estan en risc de quedar exclosos del mercat laboral


El passat dia 8 de juliol, la Federació d'Educació de CCOO vam participar en el debat del Punt Avui TV sobre abandonament escolar i risc d'exclusió del mercat laboral. Eduard Requena, responsable d'FP de la Federació va intervenir en el col·loqui en representació d'aquesta.


17 de juliol de 2015

El Govern de la Generalitat es nega a negociar el retorn de les pagues i oposicions amb una oferta suficient

EL GOVERN DE LA GENERALITAT ES NEGA A NEGOCIAR EL RETORN DE LES PAGUES I FA UNA OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA ABSOLUTAMENT INSUFICIENT PER MILLORAR ELS SERVEIS PÚBLICS I REDUIR LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL 

La Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya al DOGC

El passat 25 de Juny es va publicar al DOGC la Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya.L'FP Dual del Departament d'Ensenyament

El Document de Gestió i Organització del Centres que fa referència a la mal anomenada Formació Professional Dual té greus implicacions laborals per al professorat i poques garanties de formació per als alumnes.16 de juliol de 2015

17/07/2015, Mesa general: Continuem exigint la recuperació dels nostres drets i salaris!


Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya


Reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, divendres 17 de juliol de 2015, a les 10.30h, a la Sala Noble situada a la 1a. planta del Departament d’Empresa i Ocupació (carrer Sepúlveda, 148-150).

Formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent

Formació pedagògica i didàctica o la formació
equivalent 


14 de juliol de 2015

El TSJCV revoca l'obligació dels educadors/es d'alimentar per sonda

El TSJCV revoca l'obligació dels educadors/es d'alimentar per sonda

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha sentenciat que els professionals d'educació especial no tenen l'obligació d'alimentar mitjançant sonda nasogàstrica als alumnes que ho necessitin.

Lleure educatiu: si treballes al Juliol has de cobrar un 1% més

#ElQueÉsTeuÉsTeu 

Recorda, si treballes al Juliol has de cobrar un 1% més

13 de juliol de 2015

Calendari escolar 2015-2016

Calendari escolar per al curs 2015-2016

CCOO exigirà al nou ministre la paralització i retirada urgent de la LOMCE


El sindicat demana un gir radical de les polítiques i no un simple canvi de cares


El nomenament del nou titular d'Educació, Iñigo Méndez de Vigo, realitzat de manera barroera pel president del Govern del PP, no aporta res a la resolució dels greus problemes i conflictes que les polítiques populars han generat en l'àmbit educatiu.

El codi ètic del sindicat aprovat per la Confederació de CCOO

Resum dels elements més destacats a tenir en compte, del codi ètic del sindicat aprovat per la Confederació de CCOO. 


CCOO HA APROVAT UN CODI ÈTIC PER MILLORAR EL
FUNCIONAMENT I LA TRANSPARÈNCIA DEL SINDICAT

10 de juliol de 2015

FP. CCOO denuncia l’efecte devastador que té l’aplicació de la Formació Professional Bàsica (FPB)

El Departament d’Ensenyament nega la implantació de la LOMCE però dóna passes per la seva consolidació

CCOO denuncia l’efecte devastador que té l’aplicació de la Formació Professional Bàsica (FPB)

8 de juliol de 2015

7 de juliol de 2015

CCOO de Catalunya celebra l’absolució dels estudiants Isma i Dani.

La defensa ha estat portada per l’advocat Luis Salvadores del Gabinet Tècnic Jurídic
de CCOO de Catalunya

CCOO de Catalunya celebra l’absolució dels estudiants Isma i Dani 


6 de juliol de 2015

TTIP: Comunicat de premsa. CCOO de Catalunya reclama per carta als europarlamentaris catalans que votin en contra del TTIP

La votació sobre el TTIP tindrà lloc el proper dimecres 8 de juliol al Parlament Europeu

CCOO de Catalunya reclama per carta als europarlamentaris catalans que votin en contra del TTIP


CCOO de Catalunya ha adreçat una carta signada pel seu secretari general, Joan Carles Gallego, als europarlamentaris catalans demanant que votin en contra del TTIP (Acord Trasatlàntic de Comerç i Inversió) en la votació que tindrà lloc el proper dimecres 8 de juliol en el Parlament Europeu.

CCOO recorda en la carta que la immensa majoria de la seva afiliació és contrària als termes com s’està produint la negociació del TTIP i que el sindicat ha demanat la seva immediata aturada juntament amb la plataforma europea contrària a aquest tractat. CCOO prega en la carta als europarlamentaris que tinguin en consideració a l’hora d’emetre el vot,  que el respecte i la independència del Parlament Europeu és un dels elements centrals de l’Europa que defensen els treballadors i les treballadores de Catalunya. El sindicat destaca que Europa s’ho val i que ja té prous problemes que reclamen decisions immediates com per dispersar l’atenció en qüestions tan opaques i poc democràtiques com el TTIP.

En aquest enllaç trobareu la resolució aprovada per CCOO de Catalunya on es demana la aturada immediata de les negociacions del TTIP http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/Resolucio_TTIP_CCOO_CAT_3.pdf


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 6 de juliol de 20155 de juliol de 2015

3 de juliol de 2015

Estudi sobre els riscos psicosocials del PDI de les universitats públiques

ESTUDI sobre els RISCOS PSICOSOCIALS al PDI de les universitats públiques

La Federació d'Ensenyament de CCOO ha analitzat els riscos psicosocials a què està sotmès el Personal Docent i Investigador (PDI) de les universitats públiques espanyoles.
2 de juliol de 2015

Manel Pulido, nou secretari general de CCOOEducació, substitueix Montse Ros

Manel Pulido, nou secretari general, substitueix Montse Ros

La Federació d'Educació de CCOO de Catalunya ha realitzat avui el seu Consell per escollir un nou secretari general

Contra les coaccions d’Eurest-Compass Group als seus monitors i monitores de menjador

Reducció horària obligada

CCOO, contra les coaccions d’Eurest-Compass Group als seus monitors i monitores de menjador


1 de juliol de 2015

Barcelona. Acte de presentació del llibre "Familias también"

Amb motiu del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI la Federació d'Educació, la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social i  l'àmbit LGTBI de CCOO de Catalunya organitza un acte que tractarà  sobre Famílies LGTBI i Escola juntament amb la presentació del llibre "Familias También, Diversidad Familiar, Familias Homoparentales" de l'associació de Famílies de Lesbianes i Gais que tindrà lloc el proper dimarts 7 de juliol a les 17.30 h  a la Sala 42, quarta planta de Via Laietana núm. 16, a la seu de CCOO.