24 de juliol de 2015

ACORD GOV/114/2015, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015.

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015. DOGC Núm. 6919 de 23 de juiol de 2015


L’article 33 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 estableix que en l’exercici del 2015 només es poden aprovar les ofertes d’ocupació pública que, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’ajustin a la taxa de reposició d’efectius establerta per la normativa bàsica estatal, i que enguany es fixa en un màxim del 50 per cent. Així mateix, autoritza a acumular la taxa de reposició d’efectius als àmbits i sectors que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials, de conformitat amb el que determini el Govern a aquest afecte.

Durant l’exercici 2015 s’han endegat un seguit de mesures que han permès recuperar parcialment determinades condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que es van restringir per tal de contribuir a la sostenibilitat pressupostària i financera de l’Administració de la Generalitat. Així mateix, l’Acord general de 10 d’octubre de 2005 sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat per als anys 2005-2008 determina que l’Administració de la Generalitat adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de reduir la temporalitat de l’ocupació pública fins assolir la màxima estabilitat possible del personal que hi presta serveis. Aquest mateix Acord preveu que les convocatòries subsegüents a l’oferta incloguin la possibilitat d’incrementar un 10 per cent addicional les places objecte d’oferta.

En aquest escenari esdevé cabdal orientar la política de personal a l’assoliment d’una administració més eficaç i que s’adreci específicament a la cobertura de les necessitats prioritàries en aquest moment. Així, mitjançant l’Acord del Govern de 21 d’abril de 2015 d’impuls de la professionalització, l’avaluació de l’acompliment i el retiment de comptes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Govern va encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb caràcter immediat i mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública, l’elaboració d’una proposta d’oferta d’ocupació pública en què es prioritzi la tecnificació de les plantilles i que es concentri principalment a reforçar les activitats de fiscalització interna, assessorament jurídic i control de l’assignació eficient dels recursos, així com les funcions finalistes orientades a l’atenció i assistència directa a les persones.

Els articles 56 i 59 del Text únic de la Llei de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, regulen la possibilitat d’incloure places addicionals i la garantia de la promoció interna, respectivament. L’article 60 del Text únic habilita les convocatòries de manera que si el nombre d’aspirants que superen els processos selectius és inferior al de places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pugui incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a l’inrevés.

Així mateix, la normativa bàsica d’aplicació preveu una reserva de, com a mínim, el 7 per cent del total de places ofertes perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat i el 2 per cent d’aquestes places s’han de reservar per a les que acreditin discapacitat intel·lectual. D’acord amb aquestes previsions normatives, i en atenció al contingut i funcions de les places objecte d’aquesta oferta, la reserva específica per a persones amb discapacitat intel·lectual es concentra en aquesta oferta en places de personal laboral de les categories corresponents.


D’altra banda, mitjançant l’Acord del Govern GOV/255/2010, de 9 de desembre, es va aprovar l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 de 156 places de l’àmbit funcional d’execució penal, amb la previsió de donar cobertura a les necessitats d’aquell moment. No obstant això, ateses les noves necessitats organitzatives sorgides en l’àmbit d’execució penal, escau revocar-lo i incorporar i actualitzar el seu contingut en el present Acord.


Els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com l’Agència Tributària de Catalunya, han efectuat la proposta d’oferta d’ocupació pública corresponent i el Departament d’Economia i Coneixement ha emès l’informe favorable.


Així mateix, s’ha donat compliment a allò que determina l’article 37.1.l) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Técnica de la Funció Pública ha emès l’informe favorable en compliment del que disposa l’article 7 del Text únic.

Atesos els articles 5.c) i 6.1.c) del Text Únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; l’article 117.2.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, i l’article 7.1.c) de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya;

A proposta de les persones titulars dels Departaments de Governació i Relacions Institucionals, d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament i d’Interior, el Govern

Acorda:

—1 Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 de 810 places, més 80 corresponents al 10% addicional, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix, conforme a l’annex del present Acord.

—2 El Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut aprovarà una oferta d’ocupació pública de fins a un màxim de 340 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin.

—3 En l’annex d’aquest Acord es determinen, per a cada cos i escala, i en els termes previstos en la normativa d’aplicació, les places que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna quan escaigui, les places corresponents al 10% addicional i les places reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat. L’annex preveu igualment l’oferta de places adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

—4 La resolució de les convocatòries referents a aquesta oferta comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d’oferta resti ocupada interinament, el cessament de la persona que l’ocupa, que s’ha de produir en prendre possessió el personal funcionari de nou accés.

—5 Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’han de publicar dins els terminis legalment previstos i s’ha de fer difusió d’aquesta publicació oficial a través del web corresponent, incloent-hi els actes que se’n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s’ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

—6 Revocar l’Acord del Govern GOV/255/2010, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 de 156 places de l’àmbit funcional d’execució penal per al cos de titulació superior, psicologia, i per a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració que requereixen disposar de la titulació de dret.

—7 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 21 de juliol de 2015
Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Annex

Oferta d’ocupació pública 2015


Personal funcionari

—Cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, escala bàsica, categoria de bomber, (grup C, subgrup C2): 139 places
Places addicionals (10%): 14
Total places: 153

—Cos superior d’inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 18 places
Places addicionals (10%): 2
Total places: 20
Places torn lliure: 10
Places promoció interna: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 1 plaça

—Cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): 36 places
Places addicionals (10%): 4
Total places: 40
Places torn lliure: 20
Places promoció interna: 20
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places

—Cos de professors d'educació de la Generalitat de Catalunya, professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1): 125 places
Places addicionals (10%): 13
Total places: 138
Via de reserva per a persones discapacitades: 7 places

—Cos de professors tècnics de la Generalitat de Catalunya, professors tècnics de formació professional (grup A, subgrup A2): 147 places
Places addicionals (10%): 15
Total places: 162
Via de reserva per a persones discapacitades: 9 places


—Cos de diplomatura, assistència social, de la Generalitat de Catalunya (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A2): 64 places
Places addicionals (10%): 6
Total places: 70
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A1): 73 places
Places addicionals (10%): 7
Total places: 80
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Escala superior d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A1): 39 places
Places addicionals (10%): 4
Total places: 43
Places torn lliure: 24
Places promoció interna: 19
Via de reserva per a persones discapacitades: 3 places


—Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 18 places
Places addicionals (10%): 2
Total places: 20
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, metges avaluadors (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, assistents socials (grup A, subgrup A2): 59 places
Places addicionals (10%): 6
Total places: 65
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educadors socials (grup A, subgrup A2): 41 places
Places addicionals: 4
Total places: 45
Via de reserva per a persones discapacitades: 3 places


Personal laboral


—Places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual: 24 places