30 d’agost de 2015

Borsa de treball de personal laboral. Nomenaments presencials 27 i 28 d'agost. Publicació llistat amb personal convocat a partir del 24 d'agost.
El Departament va informar al Comitè de la publicació de les llistes de la borsa de treball actualitzades a data 14 de juliol. Varen manifestar que de moment tenen prous candidats a totes les categories i territoris per fer front a les noves contractacions, però que, si quan es facin els nomenaments de les places esmentades veiessin que algun territori podria tenir problemes per la cobertura de substitucions, obririen borsa durant el mes de setembre on convingués.

Pel que fa a l’aplicatiu de la borsa, informen que des de l’1 al 20 d’agost aproximadament, aquest aplicatiu estarà tancat per diverses tasques de manteniment i comprovació del programa. Per aquest motiu us recomanem que comproveu les llistes abans de la data així com la vostra web de l’aspirant.


Comunicat a les persones participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir vacants i substitucions en règim de contracte laboral en centres del Departament d’Ensenyament

Per Acord de Govern de 21 de juliol de 2015 s’ha aprovat el Programa d'escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016. Per a l’execució d’aquest Programa, el Departament d’Ensenyament ha de contractar, per un curs escolar i amb data de finalització el 31 de juliol de 2016, personal de les categories professionals d’educador/a d’educació especial en centres públics, de tècnic/a especialista en educació infantil i d’integrador/a social, mitjançant candidats procedents de la borsa de treball, motiu pel qual es considera convenient l’actuació coordinada dels serveis territorials amb la finalitat d’adjudicar conjuntament els llocs de treball mitjançant un acte públic només per a les persones convocades, tenint en compte l’ordre de puntuació de les persones candidates.

1. Categories professionals objecte d’adjudicació

- Educador/a d’educació especial en centres públics (EDU), del grup C1
- Tècnic/a especialista en educació infantil (TEI), del grup C1
- Integrador/a social (INS), del grup C1.

2. Contractació

En tractar-se d’un Programa temporal, es formalitzaran contractes laborals de durada
determinada, amb data de finalització de 31 de juliol de 2016

3. Data, lloc de l’acte d’adjudicació i persones convocades

L’acte d’adjudicació es farà a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) en les dates i horaris que es determinen a continuació:

- Per a la categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil (TEI): 27 d’agost de 2015, a les 10 hores.
- Per a la categoria d’integrador social (INS): 27 d’agost de 2015 a les 12 hores.
- Per a la categoria d’educador/a d’educació especial en centres públics (EEE): 28 d’agost de 2015 (hora pendent de determinar).

A partir del 24 d’agost es farà publicitat de la llista on constarà quines seran les persones convocades, per ordre de puntuació a la borsa de treball, d’acord amb la Resolució, de 13 de juliol de 2015, de regularització en la llista de participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de la convocatòria extraordinària 6/2014.

Com arribar

Ferrocarrils de la Generalitat L6,S5, S55, S1, S2: parada de Muntaner
Autobús: números 14, 68

Per qüestions de capacitat de la sala, només podran assistir-hi les persones convocades, sense acompanyants.

3. Informació complementària

El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs objecte d’adjudicació en previsió de manca de persones candidates. Per tant, no totes les persones citades podran optar als llocs convocats.

Les persones convocades que no assisteixin a l’acte d’adjudicació i siguin cridades per a l’adjudicació d’un lloc de treball, s’entén que rebutgen una oferta de contractació, de conformitat amb el punt 13.2 de la Resolució per la qual s’aproven les bases generals de
funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de manera que se
situaran en la darrera posició del bloc i categoria corresponent. No obstant això, en el cas de tenir algun motiu de suspensió, cal comunicar-lo i acreditar-lo en el servei territorial corresponent amb la finalitat de no perdre el número d’ordre a la borsa.

No es considerarà rebuig d’una oferta als efectes del punt anterior la no assistència a l’acte del personal amb contracte vigent.

MÉS INFORMACIÓ AL WEB DEL DEPARTAMENT (+)