3 de juliol de 2015

Universitats: Consideracions sobre decret de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats

El Reial Decret estableix una nova regulació bàsica dels requisits per a la creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris públics i privats, l'adscripció de centres universitaris, el procediment per a l'autorització de l'inici de les seves activitats, així com l'autorització de centres que imparteixin ensenyaments conduents a l'obtenció de títols estrangers. També modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per permetre a aquells centres que hagin obtingut l'acreditació institucional renovar l'acreditació de les titulacions oficials que imparteixen sense necessitat de sotmetre al procediment previst en l'esmentat Reial decret. S'estableix, per tant, una acreditació institucional de centres, com a alternativa al model d'acreditació de títols vigent fins ara.