29 de setembre de 2015

Personal laboral. CCOO exigeix la recuperació del que se’ns va arrabassar als treballadors i treballadores de l’administració de la Generalitat

Volem el que és nostre

CCOO exigeix la recuperació del que se’ns va arrabassar als treballadors i treballadores de l’administració de la Generalitat Accedeix al full d'actualitat en pdf

El dissabte 12 de setembre de 2015 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía” que incorpora les novetats següents en matèria de funció pública que ens han de ser d’aplicació al personal laboral d’ensenyament. 


Dies addicionals de vacances 

L’art. 2 apartat 3 introdueix una disposició addicional 15a que estableix que cada Administració Pública podrà establir fins un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats. 
Aquesta disposició addicional no és d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa hem d’exigir, amb la fermesa que calgui, a la Generalitat el seu acompliment. 

Recuperació de la paga extra de desembre de 2012

L’art. 1 del RDL 10/2015 estableix que les diferents administracions públiques han de tornar l’equivalent a 48 dies o el 26,23% deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra de desembre de 2012.

Encara que el redactat és imperatiu: “Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, …”, les manifestacions prèvies del Govern ens fan témer la seva manca de voluntat per retornar als treballadors públics els diners furtats el 2012.

CCOO exigeix al Govern de la Generalitat:


  • El retorn immediat del 26,23% de la paga del 2012, garantint la seva aplicació abans del 31 de desembre d’aquest any. 
  • Que el pressupost del 2016 inclogui la previsió pressupostaria per al retorn de la resta de la paga del 2012. 
  • Els dies de vacances per serveis prestats. 
  • La negociació d’un calendari par la recuperació de les pagues del 2013 i 2014 i la resta de drets eliminats amb l’excusa de la crisi, a la que ens han portat.