16 d’octubre de 2015

Consell Escolar de Catalunya. Posicionament de CCOO davant l'ordre de primària

El passat 7 de setembre, el Govern de la Generalitat de Catalunya va trametre per a consulta al Consell Escolar de Catalunya el “Projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.”

Després de ser analitzat per la Comissió d’ordenació del sistema educatiu del Consell Escolar de Catalunya, en la sessió del Consell del 14 d’octubre de 2015, s’ha debatut una proposta de dictamen, preceptiva però no vinculant, per a la posterior aprovació de l’Ordre per part del Departament.  


Posicionament davant el dictamen del Consell Escolar de Catalunya
Des de les CCOO no podem avalar aquest dictamen, ja que considerem que les novetats en matèria del model d'avaluació que introdueix l’Ordre és una aplicació de la LOMCE i a més no s’aborda la qüestió de l’avaluació en tota la seva complexitat. 
Pel que fa a les recomanacions concretes del Consell Escolar, compartim que les proves d’avaluació diagnòstica durant l’etapa i la prova d’avaluació de sisè de primària tinguin un caràcter mostral. Així mateix, compartim la recomanació de l’increment horari per a les tasques de tutoria i la de formació i informació a les famílies dels canvis curriculars i d’avaluació. En canvi, no podem compartir l’afirmació que s’estigui abusant dels plans individualitzats, ja que no s’ha aportat documentació que l’acrediti. 

Posicionament davant l’ordre d’avaluació
A CCOO considerem que aquesta Ordre és una aplicació de la LOMCE, una llei a la que el nostre sindicat s’oposa frontalment, al contrari que aquest Departament d’Ensenyament.
El control del currículum que exerceix la Generalitat  mitjançant les proves externes de 6è representa també l'empobriment del currículum. L'educació no pretén la uniformitat. La creativitat, el coneixement, la riquesa, entre d’altres, es construeixen en la connexió de sabers variats a la xarxa social. L'educació ens fa humans i tota la complexitat humana forma part d'ella: la bondat, la ciutadania responsable, la salut, la solidaritat, la maduresa personal… 

CCOO considerem necessari organitzar un nou sistema d'avaluació:
  • Que reconegui la parcialitat de qualsevol tipus d'avaluació, analitzi de la millor manera possible diferents aspectes del procés educatiu i utilitzi el coneixement que obtinguem per reorientar els processos de manera contínua.
  • Que s'orienti a la millora i que, per tant, els subjectes avaluats –siguin persones o grups- tinguin l'ocasió real de participar en els processos de preparació, ordenació, producció i seguiment de l'activitat avaluadora. L'acció tutorial ha d'acompanyar aquest coneixement crític, que tendeix a condicionar les expectatives que té la persona sobre ella mateixa i les seves possibilitats de superació.
  • Que atorgui valor als assoliments de l'alumnat, reconeixent la seva diversitat. 
  • Que formi part de processos de recerca i acció que ens permetin canviar, innovar, planificar, fer prospectiva, rectificar i corregir. En definitiva seguir educant. I no es podran realitzar aquests processos sense preveure els recursos necessaris.