19 de novembre de 2015

Els reptes en matèria de competències de la població adulta

El passat dimecres 28 d’octubre la Fundació Bofill va presentar una extensa anàlisi sobre les competències de la població adulta fonamentat en les dades extretes a partir de l’enquesta PIAAC (Programa per l’Avaluació Internacional de les Competències dels Adults) realitzada fa dos anys a 26 països de l’OCDE.

Accedeix al full d'actualitat en pdf 


L’enquesta PIAAC es va realitzar a domicili amb una mostra de 5.000 persones d’entre 16 i 64 anys de cada país de l’OCDE amb l’objectiu d’avaluar la competència lectora i matemàtica de cadascuna i extreure conclusions empíriques sobre els sistemes educatius i formatius de cada país així com de la utilització de les competències assolides per les persones en el mercat de treball (experiència laboral).

A Espanya, gairebé el 20% dels joves té una competència de lectura força baixa i el 40% té un nivell mig, mentre que a l’OCDE només el 39% dels joves tenen nivell baix i mig. L’estudi no atribueix la causa a una baixa qualitat del Sistema Educatiu si no a l’elevat abandonament escolar prematur i per tant a la proporció reduïda de joves que cursen estudis postobligatoris. També són aspectes fonamentals el baix capital cultural familiar i el menor accés a ocupacions qualificades.

A partir de l’informe de la Fundació Bofill, CCOO considera que cal:

1. Emprendre polítiques de reducció de l’abandonament escolar prematur, de l’orientació acadèmica i professional, de l’acompanyament dels joves. I que aquestes siguin transversals en tot el sistema obligatori, postobligatòri i de l’aprenentatge al llarg de la vida.

2. Augmentar l’oferta qualitativa dels ensenyaments postobligatòris, per a fer créixer substancialment el nombre de graduats especialment en les etapes de formació professional a les quals tenim mancances molt greus.

3. Treballar en l’equitat de l’accés a l’educació i la formació com a mesura per a combatre la reproducció de la injustícia en els models socials.

4. Fer una aposta clara per un model productiu qualificat i de treball digne i estable. Aquest és el millor camí per a que les persones mantinguin les competències i que no es desaprofiti el capital humà.

5. Establir polítiques de conciliació familiar que eliminin les afectacions greus d’igualtat de gènere a les dones.

6. Obrir el concepte de formació al llarg de la vida de les persones adultes, més enllà de la formació contínua. Aprofitar i coordinar totes les ofertes formatives un cop finalitzada la formació obligatòria i que possibilita enfortir i preparar a les persones per a les transicions laborals.

7. Enfortir el diàleg social per a enriquir la participació de les polítiques educatives i formatives. Que les polítiques de formació al llarg de la vida estiguin intrínsecament lligades a la negociació col•lectiva i als plans de formació de les empreses dels convenis col•lectius per a mantenir i millorar les competències de les persones adultes.

8. Treballar cap a una avaluació de les polítiques educatives i/o formatives més enllà de les que es realitzen per a la població afectada. Que totes les avaluacions (les personals i institucionals) siguin participades, transparents, més freqüents, amb un anàlisi per a col•lectius diferenciats i per a major nombre de competències.