6 de juny de 2016

El Departament d'Ensenyament menysté i privatitza l'FP

CCOO denunciem: que tot i que els Cicles Formatius pateixen l'increment de ràtios més important del Sistema Educatiu, el Departament d'Ensenyament segueix marginant aquesta etapa, tot i les continues recomanacions dels organismes internacionals de corregir les greus mancances de tècnics que pateix el nostre país.


Tot i l’avanç que suposa la moció aprovada el passat dijous pel que fa a major concreció i diàleg social respecte al redactat de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya (d’ara en endavant Llei d'FQPC). A CCOO considerem que els aspectes que haguessin representat mesures immediates i de “xoc” han quedat restringides a un calendari llarg del que tampoc compartim les prioritats. Hem de pensar que transcorregut un any de l'aprovació encara no hi ha cap mesura tangible ni cap recurs addicional i per tant, considerem l'aprovació de la moció com una mera declaració d'intencions.

Concretament en la votació de la moció presentada el passat dijous pel grup parlamentari Socialista, Junts pel Sí ila CUP van oposar-se, a “Reduir les ràtios al sistema de formació professional per millorar la qualitat de la formació, prioritzant els recursos materials i humans necessaris que permetin reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, l'acció tutorial i l'atenció individualitzada”.

Des de CCOO consideràvem que el punt suspés, igual que el de recursos per a la Formació per l’Ocupació, constituien una gran oportunitat per corregir l'augment de ràtio més important de tot el Sistema Educatiu públic en els darrers anys i d'anticipació de recursos per a la formació de treballadores i treballadors desocupats.

En el cas de les ràtios des del curs 2004-2005 al 2014-2015 les etapes educatives/formatives han sofert el següent creixement percentual del nombre d'alumnes/unitat: ESO 6%, Batxillerat 10%, Grau Mitjà 52% i Grau Superior 50%.

A la inexistència de mecanismes d’orientació i acompanyament entre els estudis obligatòris i post-obligatòris s’afegeix el fet que amb l’increment de ràtios experimentat als Graus Mitjans s’ha debilitat l’acció tutorial i l’atenció individualitzada i això es pot observar en les següents xifres:
 • El percentatge d’alumnes de més que hi ha a primer respecte a segon curs a Batxillerat, Grau Mitjà i Grau Superior és respectivament de: 12%, 65% i 21%. El que indica que el primer de Grau Mitjà es converteix en una procés de sel·lecció i expulsió que no es dona en cap altra etapa.

 • Tot i que el creixement de places ha estat prioritari als Cicles Formatius ja que a Grau Mitjà i Grau Superior ha estat des del 2005 al 2014 del 90% i 101% respectivament, la taxa de graduació només ha incrementat en el 52% i 58%, respectivament, en el mateix periode.


Cal recordar altres dades:

 • La inversió en educació pública a Catalunya, Espanya i de la mitjana de la Unió Europea amb les darreres xifres disponibles, respecte al PIB, és del 3,7%, 4,34% i 5,25% respectivament.
 • Catalunya té un nivell de qualificació polaritzat de la població major de 16 anys ja que actualment tenim un 42% que ha finalitzat l'ESO, un 23,5% estudis post-obligatòris i un 34,5% amb estudis universitaris.
 • Un percentatge de població adulta amb nivell d'estudis post-obligatòris d'FP del 9% respecte al 33% de la mitjana de l'OCDE.
 • El Sistema Educatiu català segueix amb una proporció 60/40 d'alumnes a Batxillerat i Grau Mitjà, el que contradiu els models de referència.
 • El Departament d'Ensenyament va confirmar el passat octubre als mitjans de comunicació que alvoltant del 50% de l'alumnat a Grau Mitjà abandonaba els estudis, el que fins als 24 anys comptabilitza com a abandonament escolar prematur.
 • Els organismes internacionals recorden reiteradament que a l’any 2020 dos terços de l'ocupació generada serà per a tècnics d'FP.


A aquest dèficit d'inversió i de creixement quantitatiu però no qualitatiu s'afegeix l'aposta del Departament de fer crèixer l'oferta privada de Cicles Formatius de Grau Superior en universitats sense cap consens ni diàleg. I també la de facilitar l'accés directe de Grau Mitjà a Grau Superior per a centres privats, quan als públics s'estableix una major exigència.

Amb tota aquesta perspectiva crítica a CCOO instem al Departament d'Ensenyament i al Govern de Catalunya a prendre mesures immediates, de “xoc”, mitjançant el diàleg social, per a:
 • Assolir el nivell d'inversió en educació pública en %PIB de referència a la Unió Europea.
 • Comptabilitzar i reduir l'abandonament escolar prematur.
 • Posar en marxa un sistema de finestreta única i integrat, d'informació, orientació i acompanyament, on treballin coordinadament totes les administracions (educativa, laboral, local, ...) i sigui de màxima proximitat per a les persones.
 • Dotar de recursos suficients a l'FP com així es compromet al redactat de la Llei d'FQPC.
 • Actuar prioritàriament a Grau Mitjà per a: reduir les ràtios, prioritzant els recursos materials i humans necessaris que permetin reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, l'acció tutorial i l'atenció individualitzada.
 • Avançar de immediat cap a un Sistema d'Aprenentatge al Llarg de la Vida de les persones que situí en el centre les seves necessitats i trenqui les barreres i interessos de les administracions.
Enllaços a premsa: El Periodico, La Vanguardia, ...