20 de gener de 2017

Balanç de 20 anys de prevenció a la Generalitat

CCOO hem realitzat un informe de balanç dels vint anys des de la implantació de l’actual sistema preventiu a l’Administració de la Generalitat. En aquest informe s’analitza la integració de la prevenció i el seu impacte en les estructures dels departaments i territoris, però també es proposen mesures per millorar i un canvi de filosofia radicalment diferent a l’actual sistema preventiu que considerem totalment esgotat i fracassat. 

El passat 14 de desembre, CCOO vam presentar l’informe a la Secretaria General de la Funció Pública de Catalunya, on s’evidencia el fracàs de l’actual model, la precarietat dels recursos preventius tant humans com materials, la manca de planificació i recursos per dur a terme una extensió preventiva en els territoris, una deficient política preventiva comuna entre els diferents departaments de la Generalitat i per últim, una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys.

Són uns resultats molt negatius que posen la Generalitat a la cua de la prevenció entre les diferents administracions públiques, com reflecteixen les dades de l’autoritat laboral i de les auditories realitzades al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya.

Situació actual:
Les auditories fetes a partir de 2014, i fins data d’avui, corroboren que no sols no s’han corregit les mancances detectades en les anteriors auditories, sinó que s’agreugen amb el temps.
A més a més, cal afegir l’augment constant de la sinistralitat laboral des de 2012, tal i com indiquen els informes de sinistralitat de 2014 i 2015 i el fet que, des de 2013, la Generalitat no pot presentar la reducció de la bonificació per no haver disminuït la seva sinistralitat laboral. També es preocupant i vergonyós que en el 15% dels accidents de treball no tinguessin realitzades les avaluacions inicials de riscos, després de vint anys de la posada en marxa de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.


Altres indicadors que poden explicar aquesta situació d’augment de la sinistralitat han estat les retallades econòmiques al personal per incapacitat transitòria comuna, que ha fet aflorar els accidents de treball, ja que abans es derivaven al sistema de salut pública i ara es canalitzen a través de les mútues d’accidents de treball.

Cal afegir la reducció d’hores de treball dels serveis de prevenció, deguda a la retallada del 15% de les hores de treball del personal interí tècnic del serveis de prevenció durant 2012, que va suposar una pèrdua anual de 8.333 hores d’activitat preventiva mentre va estar en vigor.

Les dades més significatives son les següents:

  • Els serveis de prevenció de la Generalitat compten amb una plantilla de 275 persones (comandaments, tècnics, personal sanitari i suport administratiu), per atendre a més de 160.000 treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat.
  • De les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 son interines i representen el 53,5% del total del personal.
  • L’índex d’incidència de sinistralitat amb baixa en jornada laboral ha patit un fort increment els últims anys.

Àmbit
Any 2008
Any 2014
Variació (%)
Educatiu
364,3
848,4
232,88
Sanitari
1.367,6
2.277,2
166,51
Tècnic i administratiu
2.852,0
5.248,3
184,02
  • L’índex d’incidència de sinistralitat in itinere amb baixa ha patit un fort increment els últims anys.


Any 2008
Any 2014
Variació (%)
Sinistralitat en accidents in itinere
amb baixa en jornada laboral
440,3
847,2
192,41
  • Pel que fa a les auditories fetes al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya per l’Institut Català de Seguretat i Salut, dels quaranta-cinc requisits legals de què consta l’auditoria, cinc són valorats com a conforme i/o conforme amb desviacions, deu són valorats com a no conformitat menor, vint-i-vuit són valorats com a no conformitat major i no conformitat crítica i, el que és més greu, empitjora les anteriors auditories.


Per últim, el fracàs de la Funció Pública a l’hora de portar a terme la coordinació preventiva entre els departaments ha estat evident, com demostren les dades de sinistralitat i les auditories, a més a més, tampoc ha estat capaç d’adaptar o modificar el decret 312/98, de creació dels serveis de prevenció de la Generalitat.
Davant dels diferents canvis normatius de la Llei de prevenció, i per acabar, com a colofó de la manca de voluntat política en matèria preventiva, va atorgar un termini superior al que marcava el Reial Decret 39/97 per constituir els serveis de prevenció a tots els seus departaments. Tampoc ha ajudat la manca de capacitat legal que té la Inspecció de Treball per fer complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de les administracions públiques.

Des de CCOO proposem les actuacions següents per revertir aquesta situació:


  • Un nou decret de serveis de prevenció a la Generalitat de Catalunya que substitueixi l’actual i que reculli els canvis normatius portats a terme en aquests darrers anys, i que esmeni les mancances, tant organitzatives com de coordinació i de distribució coherent i suficient del personal tècnic i territorial.
  • En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya demanem la creació d’un Servei de prevenció propi i mancomunat, amb totes les especialitats i de forma orgànica, depenent de la Direcció General de la Funció Pública, i distribuirà el personal tècnic entre els diferents departaments i territoris amb uns criteris que tinguin relació amb el nombre de treballadors i centres de treball i la dispersió geogràfica.
  • Reduir la despesa en l’externalització de serveis, atenent a una redistribució més òptima dels recursos humans i materials.
  • Convocatòria d’un procés selectiu de consolidació de llocs de treball.
  • Revisió del Pacte sobre Drets de Participació dels Empleats i Empleades Públics en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.


Per últim, us adrecem a aquest enllaç perquè pugueu veure tot l’informe complet de balanç de vint anys de prevenció realitzat per el Àrea Pública de CCOO Catalunya.


Llegeix i descarrega aquí l'Informa (pdf)