13 de març de 2018

Recuperació de la resta de la paga del 2012


Recuperació de la resta de la paga del 2012

El Departament d'Ensenyament ha publicat el decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).

Es percebrà la quantitat equivalent al 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.

Sobre com es farà a aquells que JA no hi són en nòmina diu:

L'abonament es farà d'ofici per a tot el personal que va percebre la tercera fracció corresponent a la quantitat equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d'abril de 2017.