2 de maig de 2018

Aplicació del Decret del Sistema Inclusiu

El Departament reconeix que cal atendre algunes de les debilitats denunciades per CCOO


Necessitem un Govern efectiu amb qui poder negociar la seva implementació. Només així podrem aconseguir l’eina adequada per fer realitat un veritable sistema educatiu inclusiu català.


El passat 25 d’abril, CCOO ens vàrem reunir amb la Direcció General encarregada de la qüestió. Va ser una reunió profitosa i positiva, ja que vam poder analitzar l’incipient desenvolupament del Decret i considerem que algunes qüestions s’estan corregint i, algunes altres, consideren que es podran millorar.

Com sempre hem dit, les CCOO ens posicionem clarament en favor de l’escola inclusiva, ja que una escola no inclusiva és una escola segregadora. Aquesta inclusió educativa es pot aconseguir per diverses vies i formats, però sigui com sigui, requereix els recursos i la formació suficients per dur-la a la pràctica, la transparència en la seva assignació, i la participació del conjunt de la Comunitat Educativa. Aquestes condicions comencen a millorar, tot i que pel que fa als recursos, haurà de ser una decisió de Govern en quant comenci a elaborar els pressupostos. En aquell moment es podrà veure si l’educació, i la inclusió educativa i social, és una prioritat pel nou Govern.

Aquestes són les qüestions tractades:

Personal vetllador: hem criticat la seva absència del Decret i de la Memòria Econòmica. Es tracta de més de 2000 persones que estan realitzant una tasca fonamental a les nostres escoles, en unes condicions de greu precarietat econòmica i organitzativa, per l’externalització del servei. El Departament ens confirma que no volen cronificar aquesta situació i que per això no formaven part del Decret. Des de CCOO ens felicitem d’aquesta decisió i convidem al Departament a iniciar immediatament les converses amb la representació legal d’aquest col·lectiu per negociar la recuperació del servei sense afectacions laborals per a les persones que ara mateix l’estan prestant.

Unitats d’Escolarització Compartida i Programes de Noves Oportunitats: el Departament entén les nostres crítiques i quedem pendents d’una nova reunió amb la Direcció General de Secundària.

Tasques sanitàries: malgrat que encara no aconseguim la incorporació de personal d’infermeria als claustres, ens informen que estan treballant un acord de col·laboració amb el Departament de Salut. Aquest acord, en fase avançada, comportaria disposar de personal d’infermeria del CAP per atendre alumnat en situació clínicament complexa amb afectacions respiratòries, d’alimentació (botó gàstric), sondatges i control postural. Les llars d’infants també es veurien incloses, i pel que fa als Centres d’Educació Especial, es treballa per incorporar personal d’infermeria al centre. Bones notícies en principi, que CCOO vigilarem que s’acabin concretant, com a pas previ per a la incorporació als centres de forma permanent.

Menjadors escolars: és un punt que considerem que el Departament no ha resolt. Entenen la nostra preocupació per l’atenció que s’està realitzant, però no donen resposta. Els advertim de la il·legalitat que representa que personal laboral del Departament d’Ensenyament o personal vetllador, atenguin a l’alumnat a l’hora del menjador. Els emplacem a negociar amb CCOO la redacció del Decret de Menjadors Escolars, per tal de solucionar definitivament aquest greu problema.

CEEPSIR: la transformació dels actuals Centres d’Educació Especial en Centres Proveïdors de Serveis i Recursos, és una de les mesures estrella del Decret. Des de les CCOO hi hem donat suport sempre que es disposi de la formació necessària i que es negociï amb la representació sindical els canvis laborals que representa.

Pel que fa a les actuacions actuals del Departament, s’informa que calculen que un 25% del nombre actual d’alumnes escolaritzats a CEE, podrien deixar d’entrar-hi, per passar a centres educatius ordinaris. Els 350 professionals (docents i no docents) que es podrien alliberar, passarien a donar suport a aquells centres ordinaris. La intenció és que aquests professionals siguin els més experts en cada tema, i que no deixin de prestar docència al CEE. Durant la reunió, neguen les informacions que s’estigui limitant la matrícula als CEE per alliberar hores. Igualment, indiquen que s’està incrementant el personal dels CEE perquè puguin ser CEEPSIR. Des de CCOO analitzarem el resultat de la matrícula i el personal que estigui adscrit a cada CEE per confirmar aquestes afirmacions.

Actualment, hi ha 5 centres concertats i 20 docents de centres públics que estan fent de CEEPSIR, segons el Departament.

CRETDIC: els Centres de Recursos Específics pels Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta es van crear l’octubre del 2016 i, segons el Departament, es van incrementar les seves plantilles en el 50% que estàvem reclamant des de les CCOO, a petició dels mateixos centres.

Inclusió a la postobligatòria: en aquest punt, el Departament assumeix la crítica de CCOO respecte que no es garanteix el suport educatiu a l’alumnat. Consideren una qüestió a millorar i esperen les nostres aportacions.

Mapa Territorial de Recursos: el Departament assumeix les nostres demandes de participació de la Comunitat Educativa. Ara mateix estan documentant els recursos intensius de tots els centres educatius. CCOO continuarem exigint, un cop realitzats aquests treballs, que s’analitzi el Mapa de forma anual als Consells Escolars Territorials i Municipals, així com al Consell Escolar de Catalunya.

Convenis amb entitats externes: històricament, cinc entitats han estat prestant atenció específica a alumnat amb NEE. En l’actualitat, presten atenció a 41 alumnes, que no s’han incrementat, segons el Departament, en els darrers dos anys, i el curs vinent serà el darrer que es prestarà. Al següent, aquest alumnat haurà de rebre els suports intensius necessaris en aplicació del Decret.

Malgrat algunes d’aquestes bones notícies, encara falta una dotació pressupostària molt més elevada, que redueixi les ràtios de forma generalitzada i que doti el sistema de tot el personal necessari; que es regulin les funcions i l’accés als Serveis Educatius de forma més eficient i eficaç; que el conjunt del sistema educatiu sigui inclusiu i no únicament el període lectiu; que quedi ben especificat l’òrgan administratiu que assigna els suports intensius, amb presència de les organitzacions sindicals, i que puguin ser impugnats fàcilment per les famílies afectades; i realitzar un pla interdepartamental amb Salut, Cultura i Treball, Afers socials i Famílies, que desenvolupi la relació entre els diferents serveis educatius i assistencials familiars i de salut infantojuvenils, com els CSMIJS, els CDIAPS, els Hospitals de dia, Pediatria, etc.

Un exemple de la manca de recursos, és que encara sigui vigent la reducció de mig docent a les SIEI (antigues USEE) de secundària, decretades pel Departament de forma unilateral al juliol del 2012.