25 de gener de 2019

Transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula

Transformar la mirada davant la realitat LGTBI a l'aula

AQUESTA PÍNDOLA FORMATIVA ES VA IMPARTIR AL MAIG DE 2018 EN CCOO DE BARCELONA i s'emmarca dins del procés participatiu de “L'Educació que volem”, que la Federació d'Ensenyament de CCOO va posar en marxa en 2014, i enllaça amb una jornada de coeducació anterior celebrada al gener de 2018, en CCOO de Barcelona.Un dels objectius de l'educació del segle XXI deu ser que les noves generacions assumeixin la diversitat afectiu-sexual amb normalitat i naturalitat, sense prejudicis absurds que només condueixen a fòbies sense sentit. La coeducació és la clau. Una bona acció coeducadora a nivell de centre, d'aula i entorn és fonamental, entre altres, per a prevenir la violència masclista i LGTBIfóbica.


La realitat LGTBI és una constant tant dins com fora de les aules. No podem tancar els ulls i negar-la. En un centre educatiu, existim diferents persones i persones diferents. Hi ha diversitat d'estudiants, de professorat i de famílies LGTBI. Tots aquests col·lectius, i personalment com a docent i lesbiana, tenim la necessitat de ser acceptats, reconeguts i volguts.

L'objectiu d'aquesta píndola era i és la d'afavorir la creació d'eines i propostes didàctiques que facilitin l'educació en la diversitat afectiva i sexual. Per a la Federació d'Ensenyament de CCOO, és de vital importància acompanyar i donar suport als i les docents al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Com a ponent, vaig procurar que la jornada fora pràctica i participativa i posés de manifest que fer una aposta per la diversitat és enriquir-se i optar per la felicitat.

En aquesta píndola formativa, amb més o menys destresa i molt entusiasme, tracto els següents punts:

1. Terminologia bàsica per a treballar la diversitat afectiu-sexual. El professorat, per a abordar la diversitat, igual que qualsevol temàtica, necessita tenir uns coneixements bàsics sobre aquest tema. Donades les limitacions de temps i amb resignació, faig una petita pinzellada.

Com a mestra i psicopedagoga insisteixo en la necessitat de la formació inicial i contínua dels docents en aquest àmbit i en la resta.

2. Propostes per incorporar l'atenció a la diversitat afectiu-sexual en el centre. El llenguatge que utilitzem diàriament té una gran importància. Eduquem per a la vida i aquesta és diversa, amb la qual cosa hem de reflectir aquesta realitat amb un llenguatge inclusiu, el qual ha de recollir de forma explícita i clara la diversitat. Existeixen múltiples possibilitats per a treballar dins del currículum. És bàsic integrar-ho de forma interdisciplinària i transversal en totes les assignatures i en tots els nivells educatius.

Totes les matèries, més enllà dels continguts, han de contribuir a l'enfortiment de les capacitats afectives de l'alumnat i a una acceptació de les diferències que permeti superar, entre altres, els comportaments sexistes i les actituds homòfobes.

En el tractament i resolució dels conflictes provocats pel sexisme, l'homofòbia i la transfòbia, s'ha de prioritzar el tractament del grup agressor i la protecció de la víctima, lluitant i combatent els prejudicis i estereotips mitjançant un treball sistemàtic, conjunt i coordinat en el centre, que eviti la culpabilització i la problematización de la persona que sofreix el maltractament. Per tot això cal establir mesures preventives que evitin exclusió per raó de sexisme, homofòbia i transfòbia en els centres educatius, començant pels documents oficials de centre.

3. L'atenció a la diversitat afectiu-sexual en els diferents documents oficials de centre: PEC (Projecte Educatiu de Centre), Pla de convivència en el centre, PAT (Pla d'Acció Tutorial). Per a aconseguir crear un marc de visibilitat, no discriminació i d'inclusió educativa, és necessari que el procés d'ensenyament-aprenentatge vagi més enllà de les intervencions dins de l'aula. És indispensable que els plantejaments més globals del centre tinguin present la diversitat, on tothom estigui contemplat i es pugui fer un treball sistemàtic, col·lectiu i diari.

En aquests documents, entre altres, és necessari que explícitament apareguin la celebració de dates contra l'homofòbia, el sexisme, etc., i les mesures que s'han de dur a terme davant l'aparició de situacions d'assetjament.

4. Unitat didàctica amb diferents dinàmiques i procediments per a treballar l'homofòbia i la transfòbia a l'aula. Una forma per a introduir aquest tipus de continguts d'una manera més directa per l'alumnat és mitjançant la unitat didàctica. En aquest apartat, presento emotivament el còmic “Andrea”, de Noelia Carrión, de l'Escola d'Art Pau Gargallo en col·laboració amb FECCOO. Est tracta de la vivència d'una adolescent lesbiana que sofreix bullying per la seva orientació sexual. De fet, si li canviem el nom, és un episodi traumàtic de la meva història de vida.

L'atenció a la diversitat afectiu-sexual s'integrarà de manera habitual en els centres i a les aules. La nostra actitud com a professorat cap a aquesta és bàsicament l'element més important. Per a treballar l'homofòbia i la transfòbia a l'aula és molt efectiu i enriquidor plantejar situacions reals i quotidianes des d'un enfocament socioafectivo, on l'alumnat pugui vivenciar-les en la seva pròpia pell. En definitiva, que desenvolupi una actitud empàtica que li porti a modificar els propis valors i formes de comportament per a conduir-ho a un compromís personal i transformador.

Vull acabar amb un enorme i immens agraïment: gràcies per la presència i curiositat dels i les assistents a aquesta píndola i aquelles persones que van manifestar el seu interès per venir i per diferents motius no van poder. Tot el que no és visible, no existeix. La invisibilitat és brou de cultiu d'actituds homòfobes i sexistes.

Autoría
Imagen del autor

Karme Rodríguez

Ponent d'aquesta píndola i delegada de FECCOO