25 de juliol de 2019

Oposicions docents – convocatòria 2018


Rebombori i malestar
A punt d’acabar la fase d’oposició, les CCOO hi hem detectat diferents fets que, en alguns casos, han ocasionat greus perjudicis a les persones opositores, així com alhora poden haver vulnerat el dret a participar en igualtat de condicions i haver fet que el procés hagi estat menys transparent i just.

El nostre sindicat ha hagut d’intervenir per aconseguir que els tribunals publiquessin una nota aclarint quines activitats d’ensenyament aprenentatge de la programació entrarien al sorteig per fer la defensa de la UD o altres aspectes, com per exemple si es podia dur material per preparar la defensa de la programació. Això no ha passat en tots els tribunals, malgrat que el Departament sí que ha anat publicant successives notes aclaridores a petició nostra.

Tot i que s’han pogut resoldre alguns casos de persones opositores que han fet reclamacions assessorades per CCOO, hem rebut moltes queixes per la diversitat d’interpretacions, per part dels diferents tribunals, respecte als criteris per a l'elaboració i presentació de la programació i per a la preparació i exposició oral de la Unitat Didàctica.

Hem d’esmentar també que ens han arribat diverses informacions sobre actuacions d’alguns tribunals que “a priori” podrien vulnerar el principi d’igualtat i objectivitat, com preguntar durant la defensa de la programació, si la programació s’ha dut a terme o s’ha experimentat prèviament o si es té experiència docent i de quants anys.

També sembla que hi hauria tribunals que han pogut fer interpretacions de la normativa errònies, comunicant a les persones opositores que no es tornarien les programacions, que les reclamacions (o les respostes a les reclamacions dels tribunals) es podien fer oralment o fins i tot que no es podien fer reclamacions si s’havia aprovat.

Si els tribunals comptessin amb la formació, preparació, suport i assessorament degut per part del Departament d’Educació, de ben segur que la majoria de fets i actuacions desafortunades, o interpretacions errònies de la normativa podrien haver-se evitat.

Emplacem al Departament d’Educació, per una banda, a resoldre les possibles situacions irregulars que s’hagin donat en aquest procés i, per altra, a millorar la coordinació, formació i suport de les comissions coordinadores i dels tribunals, per tal què no es tornin a  produir.

Reclamacions davant del tribunal

Volem recordar a totes les persones opositores que teniu un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional amb la puntuació obtinguda, per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal. Els tribunals han de contestar per escrit dient si accepten o no la reclamació, justificant-ne els motius a partir dels criteris de correcció establerts. Contra aquesta valoració, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes. Podeu utilitzar el següent model de reclamació.

Des de les CCOO també denunciem l’alt percentatge de places que ja es pot preveure que quedaran desertes. Amb un nombre tan elevat de persones que s’han presentat al procés selectiu no sembla lògic que quedin places sense cobrir.

Finalment, felicitar a totes les persones que malgrat totes les dificultats, han superat la fase d’oposició i s’enfrontaran ara a la del concurs. Com sempre, tindreu a les CCOO per defensar les vostres condicions laborals.